Політичні форми організації простору в контексті сучасних глобалізаційних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертаційне дослідження присвячене комплексному порівняльному аналізу політичних форм організації простору (держав, імперій, транснаціональних корпорацій, міжнародних та регіональних об’єднань) в контексті сучасних глобалізаційних процесів. У роботі розкрито ґенезу розвитку глобалізації та прояви глобалізаційних процесів у контексті функціонування імперій та практик імперіалізму, а також обґрунтовано методологічну необхідність визначення категорії «політичні форми організації простору» як оптимальної для сучасної політичної науки. Акцентовано дослідницьку увагу на визначенні категорії «політичний простір» крізь призму теорії соціального простору та проведена спроба концептуалізації таких понять як «політичний простір» та «політичні форми організації простору», що в контексті домінуючих принципів територіалізму та державоцентричності набуває особливого значення.
The dissertation research is devoted to a comprehensive comparative analysis of political forms of space organisation (states, empires, transnational corporations, international and regional associations) in the context of modern globalisation processes. The paper reveals the genesis of globalisation and manifestations of globalisation processes in the context of the functioning of empires and practices of imperialism, and also substantiates the methodological necessity of defining the category of “political forms of organizing space” as optimal for modern political science. The research focuses on defining the category of “political space” through the prism of the theory of social space and attempts to conceptualise such concepts as “political space” and “political forms of organizing space”, which is of particular importance in the context of the dominant principles of territorialism and state-centrism.

Опис

Кваліфікаційна наукова праця

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, глобалізація, держава, суверенітет, геополітика, міжнародні відносини, міжнародна та глобальна безпека, Європейський Союз, імперія та імперіалізм, США, Росія, Китай, пострадянський простір, політичний простір, влада, гегемонія, globalisation, world order, sovereignty, geopolitics, international relations, international security, empire, United States, Russia, China, European Union, post-Soviet space, political space, power, hegemony

Бібліографічний опис

Запорожченко, Руслан Олександрович. Політичні форми організації простору в контексті сучасних глобалізаційних процесів : дис. … д-ра філософії : 052 – Політологія (галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) / Р.О. Запорожченко. – Харків: Харківський нац. університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 285 с.

Зібрання