Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи (автореферат)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження особливостей циклічного розвитку глобальної економічної системи та стабілізації економічного розвитку України. Досліджено наукове підґрунтя та охарактеризовано закономірності існування економічних циклів. Удосконалено поняття економічного циклу, який запропоновано розуміти як особливий тип періодичних коливань економічної активності навколо довгострокового тренду, що були викликані особливостями функціонування власне економічної системи та низкою зовнішніх чинників, які виявляються у волатильній природі більшості макроекономічних показників. Розроблено й обґрунтовано товарно-орієнтований підхід до природи економічних циклів, що базується на життєвому циклі товарів, які обертаються на ринку. У межах цього підходу стадії життєвого циклу товару ототожнюються з фазами економічного циклу. Таким чином, нині відомі економічні цикли з різним періодом відповідають життєвому циклу товарів з аналогічним періодом їх обертання на ринку. Розроблено модель динаміки економічної системи, що складається з моделі економічного зростання Р. Солоу та циклічної складової, яка об’єднує економічні цикли різної періодичності. На базі моделі запропоновано алгоритм прогнозування економічної динаміки з урахуванням економічних циклів, методологічною основою якого є метод «сірого ящика», згідно з яким економічний тренд виступає як визначена (невідома) складова, а економічні цикли є предметом вивчення моделі. Практичне застосування алгоритму прогнозування побудовано на використанні фільтра Ходріка-Прескотта як методу детрендизації й швидкого перетворення Фур’є як методу спектрального аналізу циклічної складової. За допомогою запропонованої моделі циклічної динаміки економічних систем проаналізовано динаміку світового ВВП у період 1960-2016 рр., а також складено прогноз до 2021 р. Доведено, що динаміка розвитку світової економіки протягом періоду дослідження мала циклічний характер із явно вираженим 16річним циклом. Циклічність економічної активності простежується в таких макроекономічних показниках, як темпи зростання ВВП, темпи інфляції, рівень безробіття, а також рівень іноземних прямих інвестицій. Завдяки запропонованій моделі циклічної динаміки економічних систем виявлено 8-річні цикли в динаміці прямих іноземних інвестицій та динаміці угод зі злиття й поглинання, які активізуються в точках екстремуму економічного циклу. За результатами дослідження виявлено закономірності протікання економічних циклів у межах глобальної економічної системи: економічні цикли в розвинених країнах мають випереджальний характер стосовно країн, що розвиваються; амплітуда економічних коливань навколо довгострокового тренду в країнах, що розвиваються, в 1,9 раз більша, ніж у розвинених країнах; високі темпи економічного зростання відповідають більшому ступеню волатильності темпів економічного розвитку; міжнародна торгівля відіграє головну роль у синхронізації економічних процесів у масштабі глобальної економічної системи; динаміка чистого експорту й поточного рахунка платіжного балансу в розвинених країнах і країнах, що розвиваються, має зворотно пропорційний характер; динаміка прямих іноземних інвестицій тісно корелює з фазами економічних циклів. Визначено головну мету економічної політики держави, якою слід вважати забезпечення динамічної стійкості, що передбачає підтримання стабільних показників економічного зростання в заданих межах. Для досягнення стабільності економічного розвитку державне регулювання економіки має базуватися на основі дії вбудованих стабілізаторів, до яких ми відносимо автоматичну зміну податкових надходжень і платежів залежно від фази економічного циклу. Розроблено економетричну модель динаміки економічного зростання України на базі моделей класу ARIMA, що розкриває сутність особливостей протікання економічних циклів у національній економіці України на сучасному етапі, а також чинники, що визначають параметри економічних циклів у національному масштабі. Визначено організаційно-економічні засади підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності України в контексті її адаптації до нестабільного глобального економічного простору з метою мінімізації негативних чинників циклічності розвитку глобальної економічної системи та прискорення динаміки економічного зростання. Ключові слова: глобальна економічна система, світова економіка, економічний цикл, цикл ділової активності, циклічність економічного розвитку, економічна криза, канали синхронізації економічних процесів, модель динаміки економічної системи, антициклічна економічна політика. The dissertation for a Candidate Degree in Economics. Speciality 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – V.N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. The dissertation provides a deeper theoretical and methodological grounding for the studies of global economic system cyclical development and stability of Ukrainian economic development. The study examined scientific arguments and characterized the patterns of existing economic cycles. As a result of combination of the groups of theories, the definition of economic cycle was refined and put forward as a special type of periodic fluctuations in economic activity around the long-term trend, caused by internal features of the economic system and by a set of external factors that manifest themselves through volatility of most macroeconomic indicators. The dissertation proposes a new product based approach to the study of economic cycles, which considers life-cycle of goods circulating in the market. Within this approach, the product life-cycle stages are identified with the phases of economic cycle. On this ground, the well-known economic cycles of different periods correspond to the life-cycle of goods with a similar period of circulation in the market. The results of this study construct a model of economic system dynamics, which consists from R. Solow economic growth model and cyclical component that includes economic cycles with different periodicity. Based on this model, an algorithm for predicting economic performance that takes into account economic cycles was developed. This algorithm is based on the grey box method, according to which the economic trend is a predefined component, and economic cycles become the subject of the model study. Practical application of the prediction algorithm is based on the Hodrick-Prescott filter as a method of detrending and Fast Fourier Transform as a method of spectral analysis of the cyclic component. With the help of the proposed model of economic system cyclical performance, the dynamics of world GDP in the period between 1960-2016 was analysed, and a forecast was made up to 2021. It is argued then that the world economy development performance during the period viewed contains a prominent 16-year long cycle. The cyclic features of economic activity were traced in such macroeconomic indicators as GDP growth rate, inflation rate, unemployment rate, as well as the amount of foreign direct investment. On the basis of the proposed model of cyclical economic system dynamics, we can define 8-year long cycles in foreign direct investment dynamics and in mergers and acquisitions agreements, triggered at the extremes of the economic cycle. The results of the study revealed certain patterns of economic cycles that take place within the global economic system: economic cycles in developed countries are fast-paced compared to developing countries; the amplitude of economic fluctuations around the long-term trend in developing countries is 1.9 times more than in developed countries; high economic growth rates correspond to high volatility in economic development rates; international trade plays a major role in synchronization of economic processes in the global economic system; net exports and current account balance performance in developed and developing countries are indirectly proportional; foreign direct investment performance is closely related to economic cycle phases. The study also defines the main goal of government economic policy, which needs to ensure dynamic consistency that presupposes stable economic growth within the given frames. To achieve stable economic development, government regulation of the economy should be based on the built-in stabilizers, to which we include automatic change in tax revenues and payments, depending on the business cycle phase. The thesis develops an econometric model of Ukrainian economic growth dynamics based on ARIMA models, revealing the essence of economic cycles in Ukrainian national economy at its present stage, as well as the factors determining parameters of economic cycles on a national scale. Organizational and economic foundations for increasing Ukraine’s international competitiveness with the purpose of adapting to the volatile global economic space, were determined in order to reduce the negative effect of global economic system cyclical development and accelerate the economic growth. Keywords: global economic system, world economy, economic cycle, business cycle, cyclical economic development, economic crisis, economic processes synchronization channels, model of dynamics of the economic system, anti-cyclical economic policy.

Опис

Ключові слова

global economic system, world economy, economic cycle, business cycle, cyclical economic development, economic crisis, economic processes synchronization channel, model of dynamics of the economic system, anti-cyclical economic policy, глобальна економічна система, світова економіка, економічний цикл, цикл ділової активності, циклічність економічного розвитку, економічна криза, канали синхронізації економічних процесів, модель динаміки економічної системи, антициклічна економічна політика

Бібліографічний опис

Ревякін, Георгій Володимирович Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи: Автореф. дисерт. .... канд. економічних наук:08.00.02. - Х: Б.в., 2018. - 22 с.- Бібліогр.: с.15-17 (19 назв)