Політико-інституційні засоби консолідації розколотого суспільства

Анотація

Popkov D. O. Political and institutional means for the consolidation of a split society. Qualification scholarly paper: a manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy degree in Specialty 052 — Political Science (Area of expertise 05 - Social and Behavioral Sciences). — V.N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. This work is devoted to the study of the political and social phenomenon of a split society based on the characteristics that pose a risk to the integrity of the state. The relevance of the topic is predicated by the tendencies of de- etatization induced by the deepening globalization and transitological processes, the renaissance of primordial identity markers, the number and consequences of religious and ethnic conflicts, as well as by the ongoing armed conflict in Eastern Ukraine.

Опис

Робота присвячена дослідженню політико-соціального феномену розколотого суспільства за ознаками, які становлять ризик для цілісності держави. Актуальність теми зумовлена тенденціями деетатизаії під впливом поглиблення глобалізаційних та транзитологічних процесів, ренесансом примордіальних ідентичносних орієнтирів, кількістю та наслідками конфліктів на релігійному та етнічному ґрунті, а також збройним конфліктом, що триває на Сході України.

Ключові слова

гетерогенна система, неоднорідне суспільство, ідентичність, етнічність, соціальний розкол, виборча система, партіома, суспільна угода, heterogeneous system, diverse society, identity, ethnicity, social division, electoral system, party system, social contract

Бібліографічний опис

Попков, Денис Олександрович. Політико-інституційні засоби консолідації розколотого суспільства : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 052 – Політологія (Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) / Д.О. Попков. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. - 349 с.

Зібрання