Нормування зворотних вод за рівнями токсичності при їх скиданні у водні об’єкти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

При розробці гранично допустимих скидів речовин у водні об’єкти із зворотними водами до переліку фактичних і затверджених показників властивостей зворотних вод, поряд з іншими, включено показник рівня токсичності, який визначається методом біотестування. Розглянуто порядок визначення фактич них, встановлення або коригування гранично допустимих рівнів токсичності зворотних вод, що скида ються в водні об’єкти. Експериментальні дані щодо наявності або відсутності токсичних властивостей зворотних вод отримують за допомогою методики визначення гострої летальної токсичності води на ракоподібних церіодафніях. Нормативною вимогою до зворотних вод при скидані їх у водні об’єкти є від сутність гострої летальної токсичності для тест-об’єктів. In developing the substance interception maximum permissible into water bodies with return waters to the list of actual and approved indicators of return water quality was included the indicator of their toxicity level, determining by biotesting method. It considered the process of determining actual toxic levels maximum permissible by return waters, their assessment and correction, which intercept into water bodies. For presence or lack of toxic properties of return water the experimental data is obtained by determination of acute lethal toxicity on Ceriodaphnia crustaceans. Regulatory requirement to return waters to interception into water bodies is the lack of acute lethal toxicity for test-objects.

Опис

Ключові слова

водні об’єкти, зворотні води, біотестування, токсичність, контрольний створ, розбавлення, water bodies, return waters, biotesting, toxicity, control range, dilution, водные объекты, возвратные воды, биотестирование, токсичность, контрольный створ, разбавление, biotesting, toxicity, control range, dilution

Бібліографічний опис

Гриценко А.В. Нормування зворотних вод за рівнями токсичності при їх скиданні у водні об’єкти / А.В. Гриценко, О.М. Крайнюков // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Екологія. – 2012. – № 1004, вип. 7. – С. 62–68.