Роль імунних факторів та метаболічних розладів у розвитку та перебігу гострої Епштейна-Барр вірусної інфекції, тактика ведення хворих

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

The purpose of the study is to increase the efficiency of treatment and prognosis of progression of infectious mononucleosis caused by the Epstein-Barr virus by studying the features of immune rearrangements and metabolic disorders in patients of various degrees of severity. The study of the features of immunological rearrangements and metabolic disorders in patients with infectious mononucleosis caused by the Epstein-Barr virus with different variants of the disease course and their prognostic value were carried out in the thesis. The efficiency of ribonucleic acid in complex therapy of the patients with infectious mononucleosis had been scientifically substantiated and proven, which authentically contributed to the dynamics of clinical symptoms, indicators of immune status and cytokines.

Опис

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування та прогнозування перебігу інфекційного мононуклеозу (ІМ), викликаного вірусом Епштейна-Барр шляхом вивчення особливостей імунних перебудов та метаболічних порушень у пацієнтів різного ступеня тяжкості. У дисертаційній роботі проведено вивчення особливостей імунологічних перебудов та метаболічних розладів у пацієнтів з інфекційним мононуклеозом, викликаним вірусом Епштейна-Барр із різними варіантами перебігу хвороби, їх прогностичне значення. Науково обґрунтовано та доведено ефективність рибонуклеїнової кислоти у комплексній терапії хворих на інфекційний мононуклеоз, що вірогідно сприяло динаміці клінічних симптомів, показників імунного статусу, цитокінів. Виконано комплексне клініко-лабораторне обстеження 110 пацієнтів хворих на ІМ, які були розподілені на групи: 1 група – пацієнти з легким перебігом ІМ (n=10 осіб); 2 група – пацієнти із середньо-тяжким перебігом ІМ (n=92); 3 група – пацієнти із тяжким перебігом ІМ (n=8).

Ключові слова

вірус Епштейна-Барр, інфекційний мононуклеоз, клініка, імунологічні показники, цитокіни, МСР-1, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантна система, імунокорекція, Epstein-Barr virus, infectious mononucleosis, clinic, immunological indicators, cytokines, MC-1, lipid peroxidation, antioxidant system, immunocorrection

Бібліографічний опис

Павлікова, Ксенія Вячеславівна. Роль імунних факторів та метаболічних розладів у розвитку та перебігу гострої Епштейна-Барр вірусної інфекції, тактика ведення хворих : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 222 (Медицина) / К.В. Павлікова. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. - 167 с.

Зібрання