Антонімія у термінологічній системі криміналістики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена аналізу антонімічних відношень сучасної української термінологічної підсистеми «криміналістика». Схарактеризовано основні ідеї, пов’язані із процесом виникнення та доцільністю функціонування явища антонімії у науково- технічній термінології. Виділено основні групи термінів-антонімів на сучасному етапі розвитку термінології криміналістики. Статья посвящена анализу антонимических отношений современной терминологической подсистемы «криминалистика». Охарактеризованы основные идеи, которые касаются процесса возникновения и целесообразностью функционирования антонимии в научно-технической терминологии. Выделено основные группы терминов-антонимов на современном этапе развития терминологии криминалистики. An analysis of antonymous relations of modern terminology subsystem «criminalistics» is considered in this article. Basic ideas which touch the process of origin and by expedience of functioning of antonymy in scientific and technical terminology are described. The basic groups of terms-antonyms on the modern stage of development the terminology of criminalistics are selected.

Опис

Ковкіна Євгенія, пошукувач кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

term, terminology system, terminology subsystem «criminalistics», term unit, antonymy of terms, термін, термінологічна система, термінологічна підсистема «криміналістика», терміноодиниця, антонімія термінів

Бібліографічний опис

Ковкіна Є.В. Антонімія у термінологічній системі криміналістики / Є.В. Ковкіна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 18-21.