Конструктивно-географічні основи раціонального землекористування в Луганській області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Sopov D. S. Constructive-geographic fundamentals of rational land use in Luhansk region. Qualification scholarly paper: a manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy degree in Natural Sciences, Specialty 103 – Earth Sciences. – Uman National University of Horticulture, Ministry of Education and Science of Ukraine; V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. Thesis is focused on the research of land use special aspects in Luhansk region. Thesis structure is defined by the research logic, set tasks and is composed of introduction, four parts, conclusions to parts, conclusions to thesis, list of cited references and supplements. The first thesis part – “Theoretical and methodic concepts of constructive-geographic research of land use problems” is devoted to the analysis of actual scientific theoretical concepts of land use problems research, research vocabulary in the sphere of land using and constructive-geographic research methods of land use problems.

Опис

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей землекористування в Луганській області. Структура дисертації зумовлена логікою дослідження, поставленими завданнями і складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до розділів, висновків до дисертації, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі дисертації – «Теоретичні та методичні засади конструктивно-географічного дослідження проблем землекористування» розглянуто сучасні науково-теоретичні концепції досліджень проблем землекористування, поняттєво-термінологічний апарат у сфері землекористування і методи конструктивно-географічного дослідження проблем землекористування.

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, земельні ресурси, земельний фонд, землекористування, структура землекористування, сільськогосподарські угіддя, оптимізація землекористування, порушені землі, Луганська область, land resources, land resources fund, land use, land use structure, agricultural lands, land use optimization, disturbed lands

Бібліографічний опис

Сопов, Дмитро Сергійович. Конструктивно-географічні основи раціонального землекористування в Луганській області : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 103 – Науки про Землю (Галузь знань 10 – Природничі науки) / Д.С. Сопов ; Уманський національний університет садівництва; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. - Харків : Харківський національний університет, 2021. - 223 с.

Зібрання