Ціннісні основи доктрини субсидіарності в Європейській суспільно-політичній думці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті здійснена спроба окреслення ціннісних основ доктрини субсидіарності на основі аналізу вчень Аристотеля, Фоми Аквінського, Й. Альтузіуса, Дж. Локка, Ш. Монтеск'є, В. фон Гумбольдта, а також соціальної доктрини католицької церкви. Відтворення еволюції розвитку ідеї субсидіарності, яка знаходить відбиття у працях перелічених мислителів та католицьких текстах, дозволяє виокремити наступні її ціннісні основи: людина, свобода, відповідальність, справедливість, соціалізація та загальне благо. В статье осуществлена попытка выделения ценностных основ доктрины субсидиарности на основе анализа учений Аристотеля, Фомы Аквинского, И. Альтузиуса, Дж. Локка, Ш. Монтескье, В. фон Гумбольдта, а также социальной доктрины католической церкви. Воссоздание эволюции развития идеи субсидиарности, которая находит отражение в трудах перечисленных мыслителей и текстах католицизма, позволяет выделить следующие ее ценностные основы: человек, свобода, ответственность, справедливость, социализация и общее благо. The article deals with the problem of selection of subsidiarity doctrine values on the basis of analysis of Aristotle', Tomas Aquinas', Althusius', J. Locke', Baron de Montesquieu', W. von Humboldt' ideas and also social doctrine of the Catholic church. The reconstruction of subsidiarity idea evolution, which reflected in works of the above-stated authors and catholic texts, allows to select such values of subsidiarity, as person, freedom, responsibility, justice, socialization and general blessing.

Опис

Панченко Тетяна Василівна - кандидат політичних наук, доцент кафедри політичної соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

subsidiarity, values, catholic social doctrine, субсидіарність, цінності, католицька соціальна доктрина

Бібліографічний опис

Панченко Т.В. Ціннісні основи доктрини субсидіарності в Європейській суспільно-політичній думці / Панченко Тетяна Василівна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 889. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 25. – С. 41-45