Обоснование необходимости применения венотонических препаратов у беременных с фетоплацентарной недостаточностью

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Венозная недостаточность во время беременности зачастую носит прогрессирующий характер, что сопровождается ухудшением венозного оттока из интервиллезного пространства, синусов миометрия и параметральных вен. Эти изменения имеют универсальный характер, являясь проявлениями ФПН на фоне системного воспалительного ответа организма беременной. Также известно, что системный воспалительный ответ вызывает нарушение функции соединительнотканных структур и клеточных мембран фетоплацентарной системы. Нами была изучена терапевтическая эффективность стимулятора синтеза хондроитинсульфатов экстракта черники и венотоника флебодиа у беременных с ФПН. Для этого было обследовано 64 пациентки с ФПН в сроках 34-36 недель, 34 из которых дополнительно к традиционному лечению назначали экстракт черники по 1 капсуле 2 раза и флебодиа по 1 таблетке 1 раз в сутки. Для контроля использовали 32 беременных в тех же сроках с физиологическим течением процесса гестации. Всем обследовавшимся пациенткам было проведено определение активности процессов перекисного окисления липидов методом биохемилюминисценции, а также изучение функционального состояния плода по данным допплерометрии и оценки биофизического профиля плода. Нами показано, что ФПН сопровождается состоянием оксидативного стресса, приводящего к дегенерации основного вещества соединительной ткани венозных сосудов. Это проявляется в снижении уровня гемодинамических процессов и хронической внутриутробной гипоксии плода. Использование экстракта черники и флебодиа улучшает кровообращение в сосудах малого таза, плаценты и плода и его функциональное состояние в большей мере, чем традиционное лечение ФПН. Венозна недостатність під час вагітності часто має прогресуючий характер, що супроводжується погіршенням венозного відтоку з інтервільозного простору, синусів міометрія та параметральних вен. Ці зміни є універсальними проявами ФПН на тлі системної запальної відповіді організма вагітної. Також відомо, що системна запальна відповідь порушує функцію сполучної тканини, кліткових мембран фетоплацентарної системи. Нами була вивчена терапевтична ефективність індуктора синтезу глікозаміногліканів екстракта черніки та венотоніка флебодіа у вагітних з ФПН. Для цього було обстежено 64 пацієнтки з ФПН в строках 34-36 тижнів, 34 з яких додатково до традиційного лікування приймали екстракт черніки по 1 капсулі 2 рази та флебодіа по 1 таблетці 1 раз на добу. Для контролю використовували 32 вагітних у тих же термінах з фізіологічним перебігом процесу гестації. Усім обстеженим пацієнткам було проведено визначення активності процесів перекисного окислення ліпідів методом біохемілюмінісценції, а також вивчення функціонального стану плода за даними допплерометрії та оцінки біофізичного профілю плода. Нами показано, що ФПН супроводжується станом оксидативного стресу, що призводить до деструкції загальної субстанції сполучної тканини венозних судин. Це проявляється у зниженні рівня гемодинамічних процесів і хронічній внутрішньоутробній гіпоксії плода. Використання екстракта черніки і флебодіа покращує кровообіг у судинах малого таза, плаценти та плода і його функціональний стан більшою мірою, ніж традиційна терапія ФПН. Venous vessels incompetence during pregnancy is assotiated with decreased venous drainage from intervillous space, myometrial sinuses and parametrial veins. These changes are connected with fetoplacental insufficiensy which is due to the systemic inflammafory response. The inflammation induces disorders of connective tissue and cell membranes of fetoplacental system. We have investigated the theraputical effectiveness of bilberry vita complex and venotonic drug phlebodia in pregnant women with fetoplacental insufficiensy. We have observed 64 patients with fetoplacental insufficiensy at term of pregnancy 34-36 weeks and 37 of them were taken bilberry vita complex 1 capsule twice per day and phlebodia 1 pill once daily. In all inverstigated patients were determined the activity of lipid peroxidation with biochemiluministry of blood serum method and intrauterine fetus well-being assessment. We have proved that fetoplacental insufficiensy was accompanied with oxidative stress that have promoted to the destruction of connective tissual structures in venous vessels. It was charactetized with low uteroplacental hemodynamics and chronic fetal distress. The application of bilberry vita complex and phlebodia have improved hemocirculation in the vessels of small pelvis, placenta and fetus and fetal well-being in higher degree than traditional therapy.

Опис

Ключові слова

ФПН, оксидативный стресс, венозная гемодинамика, хроническая внутриутробная гипоксия плода

Бібліографічний опис

Грищенко О.В. Обоснование необходимости применения венотонических препаратов у беременных с фетоплацентарной недостаточностью / О.В. Грищенко, И.В. Лахно, А.Т. Овчаренко, В.Л. Дудко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2005. – № 705. Сер.: Медицина. – Вип. 11. – С. 71 – 75