Географічні інформаційні системи: на-вчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студе-нтів за спеціальностями «Географія», «Економічна та соціальна географія».

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-06-16

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до робочої про-грами курсу «Геоінформаційні системи». Ця дисципліна є однією із провідних у підготовці бакалаврів-географів (денне та заочне відділення) і спрямована на опанування студентами основ технології геоінформаційних систем (ГІС) – су-часних апаратно-програмних засобів роботи із просторово-координованою інфо-рмацією та із іншими складовими геолого-географічного предметного циклу. Ця навчальна дисципліна є певним продовженням іншого фундаментального курсу – «Інформатика із основами геоінформатики», який безпосередньо передує ви-вченню курсу «Геоінформаційні системи». Мета посібника: надання методичної допомоги студентам при підготовці до лекційних та практичних занять при вивченні ГІС-курсу бакалаврського рівня та розвиток навичок самостійної роботи для виконання поточних тестових за-вдань, проміжного та підсумкового контролю. Навчально-методичний посібник містить загальні відомості про курс, його структуру (тематичний план), тезовий зміст теоретичної та прикладної складо-вих курсу, список літератури, типові питання за розділами, покрокову процедуру опису учбового ГІС-проекту тощо. В навчально-методичному посібнику наво-дяться ключові ілюстрації, які сприяють розумінню основних складових курсу. Навчально-методичне видання завершуються коротким глосарієм (українсько-англо-російсько-українським) із предметної галузі геоінформаційних систем. Глосарій також містить деякі ключові поняття курсу «Інформатика із основами геоінформатики».

Опис

Ключові слова

ГІС

Бібліографічний опис