Еволюція стратегій виховання дітей козацької старшини Гетьманщини та Слобідської України в XVIII ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статті відтворюються ідеали та «програми» виховання синів полкової та сотенної козацької старшини в XVIII ст., зокрема, з’ясовується інституційний аспект і розуміння цілей виховання. Робиться висновок, що стратегії виховання, розповсюджені в середовищі козацької старшини, не залишалися незмінними протягом XVIII ст. Цінності «латинської освіти» і виховання переглядалися і доповнювалися під впливом нових ідеалів, а також у зв’язку із входженням до кола соціальної еліти Російської імперії. В статье реконструируются идеалы и «программы» воспитания сыновей полковой и сотенной старшины в XVIII в., в частности, выясняется институциональный аспект и понимание целей воспитания. Делается вывод о том, что стратегии воспитания, распространенные в среде казацкой старшины, не оставались неизменными на протяжении XVIII в. Ценности «латинского» образования и воспитания пересматривались и дополнялись под влиянием новых идеалов, а также в связи с вхождением в круг социальной элиты Российской империи. The article reconstructs the ideals and education "programs" of regimental and company sergeant sons in the XVIII century. In particular, it turns out the institutional dimension and understanding of the goals of education. It is concluded that education strategies, common among Cossack, did not remain constant throughout the 18th century. The value of "Latin" education and training were revised and supplemented by new ideals, as well as in connection with entering into the circle of the Russian Empire' social elite.

Опис

Ключові слова

виховання, козацька старшина, Гетманщина, Слобідська Україна, воспитание, казацкая старшина, дворянство, Гетманщина, Слободская Украина, education, Cossack sergeant, nobility, Cossack Hetmanate, Sloboda Ukraine

Бібліографічний опис

Посохова Л.Ю. Еволюція стратегій виховання дітей козацької старшини Гетьманщини та Слобідської України в XVIII ст. / Л.Ю. Посохова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 267–273.