Мовні засоби вираження іронії в кінокритичних текстах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Анотація

У статті розглядаються найширше використовувані засоби іронізування в кінокритичних статтях. Як досить перспективний засіб конструювання оцінних текстів іронічність експлікується шляхом висхідної та низхідної градації, за допомогою прийомів антитези, нанизування мовних засобів, паронімічної гри, а також твориться використанням графічних знаків, слів-тем, засобів інтертекстуальності. Через здатність виконувати маніпулятивну функцію іронія є невід’ємною ознакою сучасних засобів масової комунікації. In the article the widest used means of ironisation in the cinemacritical contexts are considered. As rather perspective mean of construction valuation texts the ironisation is explicating by ascending and descending gradation, with help of antithesis reception, threading of linguistic means, paronymy game, and also is creating by using graphic means, words-themes, means of intertextuality. The ability to execute the manipulative function made the irony inalienable indication of modern facilities of mass communication.

Опис

Гарюнова Юлія Олегівна, аспірантка кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

кінокритичний текст, кінокритик, реципієнт, іронія, оцінка, авторський стиль

Бібліографічний опис

Гарюнова Ю.О. Мовні засоби вираження іронії в кінокритичних текстах / Ю.О. Гарюнова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2011. – № 936, вип. 61. – С.33-37