Рейтингування в інституційному механізмі господарських трансформацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

На основі інтеграції еволюційної, функціональної, інституційної, поведінкової парадигм визначено місце та роль рейтингування в механізмі господарських трансформацій; обгрунтовано амбівалентність впливу рейтингу на вибір економічними суб’єктами напрямів господарського розвитку; досліджено еволюцію інституту рейтингування та визначені дескриптори його інституціоналізації; визначені та систематизовані функції рейтингів; досліджено експертно-аналітичну складову методології рейтингового процесу як суб’єктивний чинник маніпулятивного потенціалу рейтингу; доповнено класифікацію рейтингів сучасного господарства з урахуванням методологічних та суб’єктних ознак та узагальнено їх в полісистему з метою аналізу її як результату функціонування глобальної індустрії рейтингування.

Опис

The dissertation is focused on the research of rating in the institutional mechanism of economic transformations. Based on the analysis of objective factors of change of economic systems and institutional transformations, conducted within the framework of evolutionary, functional, institutional and behavioral paradigms, the place and role of rating in the mechanism of economic transformations as an effective consolidating tool has been determined. The latter under the conditions of hyperdynamic development of digital economy acquires the properties to influence the choice of economic subjects.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics, рейтинг, інститут рейтингування, функції рейтингу, полісистема рейтингів, механізм господарських трансформацій, rating, ratining institution, rating functions, polysystem of ratings, mechanism of economic transformations

Бібліографічний опис

Глушач Ю.С. Рейтингування в інституційному механізмі господарських трансформацій. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки.- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2019.