Енергоресурсні чинники управління економічним розвитком регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Bilous L. B. Energy resources factors for managing the economic development of the region. Qualification scholarly paper: a manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy degree in Management and Administration Sciences, Specialty 073 – Management. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The thesis is devoted to substantiation of theoretical positions and development of methodical approaches and recommendations of increase of efficiency of energy resources of management of economic development of region. The paper investigates the theoretical and methodological principles of managing the economic development of the region through the efficient use of energy resources. The conceptual preconditions and aspects of effective management in the field of energy resources are revealed: their structure and dynamics of consumption, legislative, scientific theoretical and practical aspects of management are investigated.

Опис

Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню теоретичних положень та розробленню методичних підходів та рекомендацій підвищення ефективності енергоресурсних чинників управління економічним розвитком регіону. У роботі досліджено теоретико-методичні засади управління економічним розвитком регіону через ефективне використання енергетичних ресурсів. Розкрито концептуальні передумови та аспекти ефективного урядування у площині енергетичних ресурсів: досліджено їхню структуру та динаміку споживання, законодавчі, науково-теоретичні та практичні аспекти управління.

Ключові слова

управління енергоресурсними чинниками економічного розвитку, концепція smart, інноваційні енерготехнології, альтернативні джерела енергії, розрив енергетичної ефективності, таксономія бар’єрів, бар’єри енергоефективності, узагальнений інтегральний показник інноваційної енергоефективної спрямованості, management of energy resources of economic development, smart concept, innovative energy technologies, alternative energy sources, energy efficiency gap, taxonomy of barriers, energy efficiency barriers, generalized integrated indicator of innovative energy efficiency

Бібліографічний опис

Білоус, Лілія Борисівна. Енергоресурсні чинники управління економічним розвитком регіону : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент (Галузь знань 07 – Управління та адміністрування). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. - 361 с.

Зібрання