Неузуальні субстантивні дериваційні моделі з абстрактним значенням у ліриці В. Голобородька та С. Сапеляка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті проаналізовано структурно-семантичні особливості окремих оказіональних субстантивів із абстрактним значенням у мовотворчості С. Сапеляка та В. Голобородька. Досліджено й описано найпоширеніші відхилення від узуальних норм в авторському дериваційному про цесі. Звернено увагу на множинність комбінацій оказіонального поєднання твірної бази та дериваційного форманта в межах однієї словотвірної моделі. Висвітлено явище черезкрокової деривації й появи лакун у словотвірних ланцюжках. Розглянуто вплив контексту на встановлення напрямку похідності та варіативність словотвірної мотивації неодериватів. The article analyzes the structural and semantic features of some occasional substantives of abstract value in poetry of S. Sapeliak and V. Holoborodko. The most common deviations from the usual norms of authoric derivative process are investigated and described. Attention is paid to the multiplicity of combinations of occasional incorporation of the base and derivational morphemes within a word-building model. The phenomenon of through stepper word formation and occurrence of gaps in derivational chains is studied. The influence of context on the establishment of derivation areas, as well as the variability of motivation derived words is considered.

Опис

Дюкар Катерина Валеріївна, аспірантка кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

neologism, occasionalism, norm, structural and semantic deviation, derivational model, usual / unusual derivation, неологізм, оказіоналізм, норма, структурно-семантичне відхилення, словотвірна модель, узуальна ⁄ неузуальна деривація

Бібліографічний опис

Дюкар К.В. Неузуальні субстантивні дериваційні моделі з абстрактним значенням у ліриці В. Голобородька та С. Сапеляка / Дюкар К.В. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1021. Сер.: Філологія. – Вип. 66. – С. 196–201.