Імунітети в кримінальному праві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертацію присвячено теоретичному аналізу, опису сучасного стану та визначенню перспектив удосконалення імунітетів у кримінальному праві України.
The dissertation is devoted to theoretical analysis, description of the modern state and determination of prospects for improving immunities in the criminal law of Ukraine.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, імунітет, кримінальна відповідальність, кримінально-правові засоби, правовий статус особи, законність обмежень прав і свобод людини, обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння, звільнення від кримінальної відповідальності, зв’язок кримінального та кримінального процесуального права, зв’язок національного та міжнародного кримінального права, бойовий імунітет, дипломатичний імунітет, виконання спеціального завдання, міжнародні стандарти, імплементація, юрисдикція, воєнний стан, immunity, criminal liability, criminal law remedies, legal status of a person, legality of restrictions on human rights and freedoms, circumstances excluding criminal unlawfulness of an act, exemption from criminal liability, relationship between criminal law and criminal procedure law, relationship between national and international criminal law, combat immunity, diplomatic immunity, performance of a special task, international standards, implementation, jurisdiction, martial law

Бібліографічний опис

Бегунц, Армен Олегі. Імунітети в кримінальному праві України : дис. … д-ра фiлософiї : 081 – Право (галузь знань 08 – Право) / А.О. Бегунц. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 229 с.

Зібрання