Археологічна наука в Харківському університеті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статті розглядається доробок археологів Харківського університету за останні 25 років. В цей період вченими було досліджено низку археологічних пам’яток, починаючи з доби енеоліту і закінчуючи козацькою добою. Протягом зазначеного часу продовжувалося вивчення як традиційних для університетських археологів напрямків, так і були започатковані нові – історіографія археології, дослідження доби козацтва. Зазначається, що важливу роль для розвитку археологічної науки відіграло створення Музею археології та етнографії Слобідської України та Науково-дослідної лабораторії Германо-Слов’янської археологічної експедиції. В статье рассматриваются исследования археологов Харьковского университета в течении последних 25 лет. В этот период было изучено ряд археологических памятников, начиная с эпохи энеолита и заканчивая временами казачества. На протяжении указанного времени продолжали развиваться как традиционные для университетских археологов направления, так и новые – историография археологии, исследования в области археологии казаческого времени. Отмечено, что важную роль для развития археологической науки сыграло создание Музея археологии и этнографии Слободской Украины и Научно-исследовательской ла-боратории Германо-Славянской археологической експедиции. The archaeological investigations of scientists of Kharkov University for the last 25 years are considered in this paper. The archaeological sites from Eneolithic and ending times of the Cossacks was studied during this period. Throughout this time, continued to develop as a traditional university archaeologists directions and new – historiography of archeology, research in the field of archeology Cossack time. It is noted that an important role for the development of archaeological science played a creation of the Museum of Archaeology and Ethnography of Sloboda Ukraine and Research Laboratory of the German-Slavic archaeological expedition.

Опис

Ключові слова

археологічні дослідження, Харківський університет, історіографія археології, археологические исследования, Харьковский университет, историография археологии, archaeological research, V. N. Karazin Kharkiv National University, historiography of Archaeology

Бібліографічний опис

Скирда В. В., Шрамко І. Б. Археологічна наука в Харківському університеті // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 8–26.