Метафоризація мобільного телефону в сучасній українській публіцистиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто особливості актуалізації концепту мобільний телефон у публіцистичному дискурсі. Визначено основні типи когнітивних метафор, крізь призму яких реалізуються уявлення про мобільний телефон. Проаналізовано тенденції до концептуалізації мобільного зв’язку в соціальних категоріях, до соціальних узагальнень і характеристик під час номінації мобільного телефону. Визначено мовні засоби, за допомо- гою яких метафоризація мобільного телефону проектується на українську мовну картину світу. The article describes the features of the mobile phone concept actualization in journalistic discourse. The main types of cognitive metaphors which realize beliefs about the mobile phone are defined. Tendencies to conceptualization of the mobile phone phenomenon using social categories and social generalizations for its nomination are analyzed. Linguistic means used to project the mobile phone metaphorization on the Ukrainian language world picture are defined.

Опис

До 200-річчя від дня народження академіка Ізмаїла Івановича Срезнєвського.

Ключові слова

концепт, концептосфера, мовна картина світу, фрейм, concept, concept sphere, frame, language picture of the world

Бібліографічний опис

Кожушко І.А. Метафоризація мобільного телефону в сучасній українській публіцистиці / І.А. Кожушко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1021. Сер.: Філологія. – Вип. 66. – С. 230–234.