Функціонування мовних і контекстуальних синонімів-прикметників у німецькомовному художньому дискурсі у прагмастилістичному та когнітивному аспектах: постановка проблеми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статті розглядаються проблеми функціонування контекстуальних синонімів-прикметників. Наводиться визначення поняття «контекстуальні синоніми» та їхні основні характеристики. Контекстуальні синоніми розглядаються з позиції асиметрії їхнього змісту та функціонування. Важливим фактором є поєднання семантичного і прагматичного планів значення у прикметників та реалізація потенційних сем у контексті. В статье рассматриваются проблемы функционирования контекстуальных синонимов-прилагательных. Приводится определение понятия «контекстуальные синонимы», а также их основные характеристики. Контекстуальные синонимы рассматриваются с позиции асимметрии их содержания и функционирования. Важным фактором является объединение семантического и прагматического планов значения у прилагательных и реализация потенциальных сем в контексте. This article deals with problems of function of contextual adjectival synonyms. A definition for contextual synonyms as well as their characteristics is given. Asymmetry of meaning and function is taken into account. An important point is combination of semantic and pragmatic aspects of meaning of adjectives and realization of potential semes in context.

Опис

Ключові слова

contextual synonyms, asymmetry of form and meaning, cognitive approach, pragmatics, контекстуальні синоніми, асиметрія форми та змісту, когнітивний підхід, прагматика

Бібліографічний опис

Суддя А.М. Функціонування мовних і контекстуальних синонімів-прикметників у німецькомовному художньому дискурсі у прагмастилістичному та когнітивному аспектах: постановка проблеми / А.М. Суддя // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №867. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 60. – С.