Логіка формування системи репутаційного менеджменту підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київ : КНЕУ

Анотація

У статті, по-перше, аргументовано та систематизувати фактори формування довіри стейкхолдерів до підприємства, представлено цілеспрямований вплив на зазначені фактори як основу системи репутаційного менеджменту; по-друге, визначено основні способи цілеспрямованого формування довіри, основу й інструментарій комунікації підприємства із ключовими стейкхолдерами у процесі формування довіри — репутації; по-третє, об’єднано елементи репутаційного менеджменту та способи комунікації в єдину систему репутаційного менеджменту підприємства, пояснено основні взаємозв’язки та закономірності даної системи з позиції забезпечення довіри до підприємства (цільової репутації).

Опис

In the article the author argues and systematizes the factors of formation of trust of stakeholders to the enterprise. The purposeful influence on these factors as a basis of the system of reputation management is presented. Author defines the main methods of purposeful trust formation, the basis and tools of enterprise communication with key stakeholders in the process of building trust-reputation. Author combines elements of reputation management and communication techniques into a single system of reputation management of the enterprise, explaining the main interconnections and regularities of this system from the point of view of providing trust to the enterprise (target reputation).

Ключові слова

reputation, trust, stakeholders, personal PR, IR Investor Relations, репутація, довіра, стейкхолдери, персональний PR, GR (Government Relations), CSR (Corporate social responsibility)

Бібліографічний опис

Дерев’янко, Олена Георгіївна. Логіка формування системи репутаційного менеджменту підприємств / О.Г. Дерев’янко // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць. Вип. 41. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 5–14.