Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Еко- номічна та соціальна географія» з курсу «Географічне країнознавство».

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-06-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми навчального курсу «Географічне країнознавство», як одного з важливих предметів у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки фахівців у галузі соціально-економічної географії. Мета: надати методичну допомогу студентам та формувати навички самостійної роботи з додатковими джерелами інформації при вивчені навчального курсу «Геог- рафічне країнознавство». Методичні вказівки розраховані на студентів денного та заочного відділень ВНЗ І- ІV рівнів акредитації, які мають напрямок підготовки «Географія», спеціальність «Економічна та соціальна географія». Методичні вказівки містить загальні відомості про навчальний курс, тематичний план та структуру курсу, вимоги до рівня компетентності студентів, рекомендовану літературу та електронні джерела інформації за темами курсу, теми семінарських за- нять та контрольні питання для самоперевірки, зразки запитань та завдань до модульного контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Опис

Ключові слова

країна, країнознавство, держава, економіко-географічне положення

Бібліографічний опис