Метафора «художня література - їжа» на літературних форумах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто місце метафори «художня література - їжа» в обговоренні літературних творів на інтернет-форумах відповідної тематики, її оцінну функцію, способи концептуалізації поняття художньої літератури через посередництво цієї метафори. Розрізняються узвичаєні метафори і авторська концептуалізація художньої літератури через елементи концептосфери ІЖА. Виокремлено такі семантичні складники метафоричних структур, як травлення, смак, якість, опозиції бруд - чистота, поживність - легкість, які уможливлюють перенесення позитивних і негативних ознак із концептосфери ІЖА в концептосферу ЛІТЕРАТУРА. The article deals with the place of metaphor «fiction is a meal» in discussions about creative writings on internet forums of the literary subject, the evaluative function of this metaphor, ways of conceptualization of artistic literature by means of it. The conventional metaphors vs author conceptualization of fiction involving the elements of concept sphere MEAL are differentiated. The following semantic components of the metaphoric structures are marked out: digestion, taste, quality, dirtiness - cleanness, nutritiousness - lightness, that make transfer of positive and negative signs from concept sphere MEAL to concept sphere LITERATURE possible.

Опис

Якименко Олена Олександрівна, магістр української філології, випускниця Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

концептуальна метафора, інтернет-дискурс, оцінка, мовна картина світу

Бібліографічний опис

Якименко О.О. Метафора «художня література - їжа» на літературних форумах / О.О. Якименко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 174 – 179