Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» з курсу «Інформаційні технології в територіальному менеджменті»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до робочої програми курсу для магістрантів «Інформаційні технології в територіальному менеджменті». Територіальний менеджмент – одна з найважливіших галузей географічних і економічних знань, яка знаходиться на стику трьох дисциплін – соціально-економічної географії, економіки та менеджменту. Вона також тісно пов'язана з багатьма іншими науковими дисциплінами, такими як статистичні методи аналізу регіональної економічної політики, державні фінанси і бюджетна політика, мікроекономіка та макроекономіка, філософія управління, географічний просторовий аналіз. Даний курс є одним із провідних у підготовці магістрів із спеціальності «Економічна і соціальна географія». Він спрямований на опанування студентами знаннями, вміннями та навичками із застосування інформаційних технологій – технологій пошуку або логічної обробки географічної інформації – в територіальному менеджменті. Цей курс певним чином завершує та узагальнює попередню відповідну підготовку студентів, яку вони отримали на бакалаврському рівні через вивчення таких фундаментальних дисциплін як «Інформатика із основами геоінформатики» та «Геоінформаційні системи». Мета: надання методичної допомоги студентам при підготовці до лекційних та практичних занять при вивченні ГІС-курсу магістерського рівня та розвиток навичок самостійної роботи для виконання поточних тестових та модульних завдань. Навчально-методичний посібник містить загальні відомості про курс, його структуру (тематичний план), тезовий зміст курсу, рекомендовану літературу, типові питання та завдання до модульного контролю, рекомендований похвилинний зміст практичних занять за модулями курсу тощо. Навчально-методичний посібник завершуються глосарієм (українсько-англо-російсько-українським) із предметної галузі інформаційних технологій в територіальному менеджменті та геоінформаційних систем.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Костріков С.В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2015. – 56 с.