Оцінка екосистемних послуг лісових ландшафтів Харківської області та прогноз їх використання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Робота присвячена оцінці екосистемних послуг лісових ландшафтів Харківської області, на основі геоекологічної оцінки ландшафту засобами ландшафтно-екологічного планування, аналізу методів та підходів до оцінки екосистемних послуг, виявленню методологічних проблем у поєднанні екологічної та економічної оцінки лісових ландшафтів Харківської області, прогнозуванню використання концепції екосистемних послуг для сталого управління лісовими ландшафтами.
The work is devoted to the assessment of ecosystem services of forest landscapes of the Kharkiv region, based on the geoecological assessment of the landscape by means of landscape and ecological planning, the analysis of methods and approaches to the assessment of ecosystem services, the identification of methodological problems in the combination of ecological and economic assessment of forest landscapes of the Kharkiv region, forecasting the use of the concept of ecosystem services for sustainable management of forest landscapes.

Опис

Ключові слова

FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING, лісові ландшафти, ландшафтно-екологічне планування, лісові екосистеми, природні екосистеми, соснові насадження, фітоценози, ґрунти, ГІС, візуалізація, екосистемні послуги, лісові пожежі, сталий розвиток громад, forest landscapes, landscape-ecological planning, forest ecosystems, natural ecosystems, pine plantations, phytocenoses, soils, GIS, visualization, ecosystem services, forest fires, sustainable development of communities

Бібліографічний опис

Воронін Владіслав Олександрович. Оцінка екосистемних послуг лісових ландшафтів Харківської області та прогноз їх використання : дис. ... д-ра філософії : 103 – Науки про Землю (Галузь знань – 10 Природничі науки) / В.О. Воронін. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 188 с.

Зібрання