Историография в научной и преподавательской деятельности В. П. Бузескула

Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кісельова Ю. А. Історіографія у науковій та викладацькій діяльності В. П. Бузескула У статті розглядається звернення до проблем історії історичної науки професора Харківського університету В. П. Бузескула. Історіографія привертала увагу професора від самого початку його наукової діяльності. Відмінною рисою його дослідницького інтересу було звернення до дискусійних тем у науці. Значу роль історіографічні сюжети відігравали і в викладацькій діяльності В. П. Бузескула, тому що в процесі навчання він не стільки прагнув передати готові знання студентам, скільки сформувати у них дослідницькі навички. Його лекційний курс «Введення до історії Греції» переріс в окрему працю, яка не втратила своєї наукової актуальності і донині. Інтерес до нових напрямків в історичній науці дозволив вченому створити ряд оригінальних робіт по історії науки. Не мала аналогів у сучасній В. П. Бузескулу історіографічній літературі робота, присвячена обзору західноєвропейській літератури з історії історичної науки. Після подій 1917 р. змінились обставини наукової діяльності вченого. В цей час історіографія стала головним напрямком його наукової діяльності. Саме історіографічною була його фундаментальна праця, яка підводила підсумок 50-річній науковій діяльності вченого — «Загальна історія та її представники у кінці ХІХ—на початку ХХ ст.». Володислава Петровича Бузескула можна з усім правом назвати фундатором історіографії як наукової та навчальної дисципліни в Харківському університеті. Yu. Kiseleva. Historiography in Scientific and Teaching Activity of V. P. Buzesku The article is dedicated to the consideration of problems of history of scientific history by Professor V. P. Buzeskul of Kharkiv University. Historiography riveted attention of scientist from the first years of his scientific work. The attention to the controversial topics in science was his definitive feature. Professor V. P. Buzeskul paid due attention to historiography in his teaching at that he strived for forming students’ research skills but not simple hand of the torch while teaching process. His course of lectures «Introduction in the history of Greece» became a separate work which has not lost its scientific sense by nowadays. The interest of Professor V. P. Buzeskul to the new directions in historiography science helped him to write a number of original works on history of the historical science. The work dedicated to overview of West-European researches on history of the historical science had no analogs in the modern at the time of Professor V. P. Buzeskul historiography literature. After revolution of 1917 the conditions of scientific activity of the scientist was changed and historiography became the leading direction in his scientific activity. The fundamental works summarizing fifty-year experience of scientific activity was dedicated to historiography in “General history and its teaching in Russia at the end of ХІХ—beginning ХХ”. Vladislav Ppetrovich can be named as the founder of historiography as scientific and academic subject in Kharkiv University.

Опис

Ключові слова

історіографія, Харківський університет, професор В. П. Бузескул, historiography, Kharkiv University, V. P. Buzeskul

Бібліографічний опис

Киселева Ю. А. Историография в научной и преподавательской деятельности В. П. Бузескула // Древности 2009. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 8. — Харьков: ООО «НТМТ», 2009. – C. 207-216.