The relationship of time perception and impulsiveness of Ukrainian students

Ескіз недоступний

Дата

2020-04-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Identifying the relationship between characteristics of the individual perception of time and the personality trait of impulsivity is the problem this study is devoted to. The aim of the study is to analyze the relationships between the various components of impulsiveness as a personality trait and the characteristics of an individual minute (IM) taking into account age and gender in a sample of Ukrainian university students (62 participants aged 17-22; 11 from them are men). To assess the features of time perception, the IM method was used according to F. Halberg. As the characteristics of MI, we used the mean and standard deviation for three consecutive measurements of IM and the average error of subjective time relative to objective one in percent. Impulsivity was measured using the UPPS-P Impulsive Behavior Scale test in the Ukrainian adaptation, which reveals 5 indicators of impulsivity: negative urgency, positive urgency, lack of premeditation, lack of perseverance, and sensation seeking. For Ukrainian students, impulsivity indicators correspond to the average norms of the French sample. The mean IM is 61.3 seconds and it is in the range of 36-88 seconds, the standard deviation of 3 IM measurements is 8 seconds, the average error of the subjective time relatively to the objective one was 9%. An inverse relationship between the mean duration of IM and the impulsivity index “positive urgency” was revealed. A direct relationship between the variability of the IM, the average error of the IM in percent and the impulsivity index “lack of perseverance” was also revealed. There are no significant differences in the mean duration of IM between men and women. At the same time, women have a significantly higher variability in time estimation – the standard deviation of IM is significantly greater in them than in men. By the characteristics of the impulsiveness, women have a significantly higher indicator of positive urgency than men. Age-related differences in the features of perception of time and impulsivity were not found.

Опис

Визначення взаємозв'язку між особливостями індивідуального сприйняття часу і особистісної рисою імпульсивності є проблемою, якій присвячено це дослідження. Метою дослідження є аналіз зв’язків між різними складовими імпульсивності як риси особистості та особливостями індивідуальної хвилини (ІХ) з урахуванням віку і статі на вибірці українських університетських студентів (62 учасники віком 17-22, з них 11 чоловіків). Для оцінки особливостей сприйняття часу використовувався метод ІХ за Ф. Халбергом. Як характеристики ІХ використовувалися середнє і стандартне відхилення за трьома послідовними вимірюваннями ІХ і середня помилка суб'єктивного часу щодо об'єктивного у відсотках. Імпульсивність вимірювалася за допомогою тесту Шкала імпульсивної поведінки (UPPS-P Impulsive Behavior Scale) в українській адаптації, яка виявляє 5 показників імпульсивності: негативну нагальність, позитивну нагальність, брак далекоглядності, брак наполегливості, пошук вражень. В українських студентів показники імпульсивності відповідають середнім нормам французької вибірки. Середня ІХ становить 61,3 секунди і знаходиться в діапазоні 36-88 секунд, стандартне відхилення 3-х вимірювань становить 8 секунд, середня помилка суб’єктивного часу щодо об’єктивного склала 9%. Був виявлений зворотний зв’язок середньої тривалості ІХ і показника імпульсивності «позитивна нагальність». Також виявлений прямий зв’язок варіабельності ІХ, середньої помилки ІХ у відсотках і показника імпульсивності «брак наполегливості». Відсутні істотні відмінності в середній тривалості ІХ між чоловіками і жінками. У той же час жінки мають достовірно більш високу варіабельність в оцінці часу – стандартне відхилення ІХ у них значно більше, ніж у чоловіків. За особливостями імпульсивності жінки мають значимо вищий показник позитивної нагальності, ніж чоловіки. Вікові відмінності в особливостях сприйняття часу і імпульсивності не встановлені.

Ключові слова

time perception, individual minute, impulsiveness

Бібліографічний опис