К вопросу о салтовских погребениях (на примере богатого женского захоронения на городище Мохнач)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Колода В. В. До питання про салтівські поховання на поселеннях (на прикладі багатого жіночого поховання на городищі Мохнач) Стаття присвячена аналізу багатого жіночого поховання періоду існування салтівської археологічної культури (середина VIII—середина Х ст. н. е.) на городищі Мохнач (Зміївський район Харківської області). Поховання здійснене в господарській (зерновій) ямі і датується першою половиною—серединою IХ ст. н. е. Похоронена аланка мала високий майновий і соціальний статус і, ймовірно, належала до служителів культу. На основі наявного матеріалу і відповідних аналогій робиться висновок, що це поховання представляє собою жертву, пов’язану з подоланням труднощів у сільськогосподарській діяльності жителів городища Мохнач. V. Koloda. On the Issue of the saltov Burials on the Habitations (by the example of the Rich Female Burial Place on the Mohnach settlement) The article is dedicated to the analysis of the rich female burial place of the period of the Saltov archaeological culture existence (mid. VIII—mid. X c. AD) on the Mohnach settlement (Zmiyov region, Kharkov region). The burial was executed in a utility (grain) pit, and is dated the first half—mid. IX c. AD. The buried Alan woman had a high property and social status, and, probably, belonged to cult figures. proceeding from the existing material and corresponding analogies, one may conclude that this burial presents a sacrifice, connected with the overcoming of difficulties in the agricultural activity of the inhabitants of the Mohnach settlement.

Опис

Ключові слова

раннє середньовіччя, салтівська культура, алани, жертовний комплекс, сільське господарство, early middle ages, the Saltov culture, the Alans, sacrificial complex, agriculture

Бібліографічний опис

Колода В. В. К вопросу о салтовских погребениях (на примере богатого женского захоронения на городище Мохнач) // Древности 2011. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 10 - Харьков: ООО «НТМТ», 2011. - C. 261-272.