Науково-технічне співробітництво України та Чилі в аспекті відновлюваної енергетики

Анотація

Koniaieva Ye. G. Scientific and technical cooperation between Ukraine and Chile in the context of renewable energy. Qualification scholary paper: a manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy degree in International Relations Sciences, Speciality 292 – International Economic Relations. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The dissertation is devoted to deepening of theoretical and methodical bases of research of features of development of scientific and technical cooperation between Ukraine and Chile in the context of renewable energy. The methodological approach to the study of bilateral international economic relations is generalized by distinguishing three stages of its development (analysis of international economic relations, determination of general development priorities and formation of strategic perspectives taking into account foreign economic strategies), which allows adjusting the expected results consistently after each stage depending on the choice of the main components of the evaluation in order to increase the effectiveness of bilateral cooperation.

Опис

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження особливостей розвитку науково-технічного співробітництва між Україною та Чилі в контексті відновлюваної енергетики. Під час роботи узагальнено методичний підхід до дослідження двосторонніх міжнародних економічних відносин за рахунок виокремлення трьох етапів його розвитку (аналіз міжнародних економічних зв’язків, визначення загальних пріоритетів розвитку та формування стратегічних перспектив з урахуванням зовнішньоекономічних стратегій), що дає змогу коригувати очікувані результати послідовно після кожного етапу залежно від вибору основних складових оцінювання з метою підвищення ефективності двосторонньої співпраці.

Ключові слова

інноваційна сприйнятливість, українсько-чилійське науково-технічне співробітництво, енергетична стратегія розвитку,, відновлювана енергетика, компаративний аналіз національних економік, механізм забезпечення енергозберігаючого кластера, потенціал розвитку науково-технічного співробітництва, innovative susceptibility, bilateral Ukrainian-Chilean scientific and technical cooperation, energy development strategy, alternative renewable energy, comparative analysis of national economies, mechanism for ensuring an energy-saving cluster, the potential for the development of scientific and technical cooperation

Бібліографічний опис

Коняєва, Єлизавета Григорівна. Науково-технічне співробітництво України та Чилі в аспекті відновлюваної енергетики : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 292 - Міжнародні економічні відносини (галузь знань 29 - Міжнародні відносини). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. - 222 с.

Зібрання