Провинции в хозяйственной жизни знатной римской фамилии II в. до н. э. — I в. н. э.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Ляпустин Б. С. Провінції у господарському житті знатної римської фамілії ІІ ст. до н. е.—І ст. н. е. Провінції справили суттєвий вплив на економічне життя римської знаті, дозволивши її представникам збагачуватися за рахунок воєнної здобичі, торгівлі та фінансових операцій. Фамілія, як основний соціально-економічний осередок, слідом за civitas, вийшла за межі Італії, що приносило великі прибутки, але ускладнювало контроль pater familias за його представниками на віддалених територіях. Водночас успішно керувати економічною діяльністю в провінціях і займатися політикою в Римі стало неможливо. Це розділило римську знать на вершників, що були зайняті відкупами й фінансовими операціями, та сенаторів, заглиблених у політику. Останні постійно потребували грошей, які фамільна власність не давала в достатній кількості. Це було проявом кризи фамілій знаті в епоху кризи римської civitas. B. Lyapustin. Provinces in an economic Life of the Noble Roman Familia of the 2nd century BС—1st century AD. provinces had an influence on an economic life of the Roman nobles by letting them enrich themselves owing to war booty, trade and financial operations. Following the civitas, the familia, main social and economic unit, spread outside Italy. That gave big incomes, but, at the same time, that made more difficult for the pater familias to control his agents in remote lands. It became impossible to successfully direct economic activities in provinces and simultaneously occupy with politics in Rome. As a result, the Roman nobility was divided in equites concerned in farming and financial operations, and senators devoted to politics. The last ones were continuously in need of money, which the famillia property could not supply them with in sufficient quantity. It was a reflection of the noble familia crisis at the epoch of the Roman civitas crisis.

Опис

Ключові слова

Стародавній Рим, провінції, фамілія, сенатори, вершники, економіка, фінанси, ancient Rome, provinces, familia, senators, equites, economy, finances

Бібліографічний опис

Ляпустин Б. С. Провинции в хозяйственной жизни знатной римской фамилии II в. до н. э. — I в. н. э. // Древности 2011. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 10 - Харьков: ООО «НТМТ», 2011. - C. 26-33.