Стиль життя «соло» в умовах (пост)сучасності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертація присвячена комплексному дослідженню стилю життя «соло», який набуває популярності в багатьох розвинутих країнах світу. Зокрема, робота присвячена вивченню генези зазначеного стилю життя, соціокультурних та регіональних особливостей реалізації, а також стилю життя «соло» в українському суспільстві. Актуальність зазначеної теми випливає з того, що кількість індивідів, які обирають життя наодинці, почала своє активне зростання упродовж останніх 20-ти років, що є сигналом суспільних перетворень та змін, проте це явище залишається малодослідженим у соціології. В роботі акцентується увага не на особах літнього віку, які проживають наодинці через втрату партнера (саме цій категорії присвячена більшість праць), а на молодших вікових категоріях, для яких життя наодинці є обраним стилем життя.
The thesis is devoted to a comprehensive study of the «solo-living» lifestyle, which is gaining popularity in many developed countries. In particular, the work is devoted to the study of the genesis of this lifestyle, socio-cultural and regional features of its implementation, as well as the «solo-living» lifestyle in Ukrainian society. The relevance of this topic stems from the fact that the number of individuals who choose to live alone has begun to grow rapidly over the past 20 years. It is a signal of social transformations and changes, but this phenomenon remains poorly studied in ukrainian sociology. This paper focuses not on older people who live alone due to the loss of a partner (this is the category that most studies focus on), but on younger age groups for whom living alone is a chosen lifestyle.

Опис

Кваліфікаційна наукова праця

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS, стиль життя, життєві стратегії, індивідуалізація, партнерство, самотність, гендер, цінності, епідемія, простір, міграція, соціальне благополуччя, полікультурне суспільство, Україна, мотивація на успіх, lifestyle, solo-living, life strategies, individualization, partnership, loneliness, gender, values, epidemic, space, migration, social well-being, multicultural society, Ukraine, motivation for success

Бібліографічний опис

Яшкіна, Дар’я Дмитрівна. Стиль життя «соло» в умовах (пост)сучасності = «Solo-Living» Lifestyle in the Conditions of (Post)Modernity : дис. … д-ра філософії : 054 – соціологія) / Д.Д. Яшкіна. – Харків : Харківський нац. університет імені В. Н. Каразіна, 2023. – 263 с.

Зібрання