Поняття дискурсу в контексті соціальної комунікації і журналістської освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається важливе для теорії журналістики та гуманітаристики в цілому поняття „дискурс”. Подані узагаль-нені визначення, класифікація типів дискурсу за різними дослідниками, історія вивчення. Аналізується зв’язок термінів „дискурс” і „концепт”. Розглядається місце цих понять в журналістській освіті. В статье рассматривается важное для теории журналистики и гуманитаристики в целом понятие „дискурс”. Даются обобщенные определения, классификация типов дискурса, история изучения. Анализируется связь терминов „дискурс” и „концепт”. Рассматривается место данных понятий в журналистском образовании. The article considers discourse, an important term for humanitarian studies and journalism theory. A broad review of de-finitions, the history of study and classification of discourse types are given. The connection of the terms Discourse and Concept is analyzed. The possible place of these terms in journalistic education is examined.

Опис

Бакун Олександра Валеріївна – аспірант кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

дискурс, текст, висловлювання, дискурс-аналіз, концепт, журналістський дискурс, соціальні комунікації, discourse, text, utterance, discourse-analysis, concept, journalistic discourse, social commu-nication

Бібліографічний опис

Бакун О.В. Поняття дискурсу в контексті соціальної комунікації і журналістської освіти / Олександра Валеріївна Бакун // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 968. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 3. – С. 34 – 37