Семантико-словотвірна структура інновацій із компонентами корон-, ковід-, covid-

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Робота присвячена дослідженню семантико-словотовірних особлитвостей неологізмів сучасної української мови, у складі яких є компоненти «корона», «ковід», «covid», зокрема аналізу узуальних і неузуальних способів словотвору таких одиниць, мотивацйних стосунків у межах похідних обраної групи лексики, специфіки семантики неологізмів. Обʼєкт дослідження – новотвори сучасної української мови з компонентами корона-, ковід-, covid-. Предметом вивченняє дериватологічні процеси й словотвірні засоби продукування обраної групи лексики. У кваліфікаційній роботі зроблено спробу аналізу особливостей обраної групи лексики семантичного й словотвірного рівнів. Доведено, що ядро новотворів із компонентами корона-, ковід-, covid- становлять медичні терміни, які стали базою для утворення низки дериватів. Номінативні інновації, окрім основної їхньої функції називання, також набули функції репрезентантів настроїв соціуму. Нові мовні одиниці характеризуються посиленням конотативного компонента в їхній семантиці. Як показало наше дослідження, найбільш функціонально активним виявився морфологічний словотвір, зокрема композиція, або складання слів, основ та інших структурних частин слів. Досить поширеною є й афіксація, передусім суфіксація. У системі лексики сучасної української мови ковід неологізми утворюються таким способами: морфологічним, лексико семантичним, лексико-синтаксичним і морфолого-синтаксичним.
The work is devoted to the study of the semantic and word-formation features of neologisms of the modern Ukrainian language, which include the components "corona", "covid", "covid", in particular, the analysis of usual and unusual ways of word formation of such units, motivational relations within the derivatives of the selected vocabulary group, specifics of semantics neologisms. The object of the study is the novelties of the modern Ukrainian language with corona-, covid-, covid- components. The subject of study is the derivational processes and word-forming means of producing the selected vocabulary group. In the qualification work, an attempt was made to analyze the features of the selected group of vocabulary at the semantic and word-forming levels. It has been proven that the core of innovations with the components corona-, covid-, covid are medical terms that became the basis for the formation of a number of derivatives. Nominative innovations, in addition to their main function of naming, also acquired the function of representatives of the mood of society. New language units are characterized by the strengthening of the connotative component in their semantics. As our research showed, the most functionally active was the morphological word form, in particular the composition, or the assembly of words, bases and other structural parts of words. Affixation, especially suffixation, is quite common. In the vocabulary system of the modern Ukrainian language, covid-neologisms are formed in the following ways: morphological, lexical-semantic, lexical-syntactic and morphological-syntactic.

Опис

Кваліфікаційна робота студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 українська мова і література», Мірошниченко Юлії Вячеславівни. Науковий керівник: Дюкар Катерина Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент ЗВО.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, ковід, коронавірус, дериват, новація, неологізм, covid, coronavirus, derivative, innovation, neologism, Дюкар Катерина Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент ЗВО

Бібліографічний опис

Мірошниченко, Юлія Вячеславівна. Семантико-словотвірна структура інновацій із компонентами корон-, ковід-, covid- : кваліфікаційна робота студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 українська мова і література» / Ю.В. Мірошниченко ; Науковий керівник К.В. Дюкар. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 69 с.