Корпоративне управління

Анотація

Актуальність вивчення дисципліни «Корпоративне управління» полягає в тому, що як свідчить світова практика розвинутих країн, саме корпоративна форма господарювання найкраще відповідає умовам ринкових відносин та стимулює їх прогрес. Сьогодні корпорації складають основу базових галузей економік багатьох держав. Розвиток в Україні саме корпоративної форми господарювання у вигляді акціонерних товариств сприяє трансформації та вдосконаленню структури власності вітчизняної економіки, мобілізації внутрішніх ресурсів країни і залученню зовнішніх інвестицій. Успішний розвиток усіх аспектів акціонерних відносин залежить від досконалості теорії та практики корпоративного управління, потребує поглиблених досліджень можливостей та умов функціонування національної моделі управління корпоративними правами, виділення особливостей української економіки, узагальнення досвіду корпоративного управління. Актуальность изучения дисциплины «Корпоративное управление» заключается в том, что как показывает мировая практика развитых стран, именно корпоративная форма хозяйствования лучше соответствует условиям рыночных отношений и стимулирует их прогресс. Сегодня корпорации составляют основу базовых отраслей экономики многих государств. Развитие в Украине именно корпоративной формы хозяйствования в виде акционерных обществ способствует трансформации и совершенствованию структуры собственности отечественной экономики, мобилизации внутренних ресурсов страны и привлечению внешних инвестиций. Развитие всех аспектов акционерных отношений зависит от совершенства теории и практики корпоративного управления, требует углубленных исследований возможностей и условий функционирования национальной модели управления корпоративными правами, выделение особенностей украинской экономики, обобщение опыта корпоративного управления. The relevance of the discipline "Corporate governance" is that as the world practice of developed countries, it is the corporate form of management best suited to market conditions and encourage their progress. Today, corporations are the basis of basic industries of many countries. The development in Ukraine is the corporate form of management as corporations promotes transformation and improving the ownership structure of the national economy, mobilization of internal resources of the country and attract foreign investment. Successful development of all aspects of joint relations depends on the perfection of the theory and practice of corporate governance, requires in-depth research capabilities and operating conditions of the national model of corporate rights, separation characteristics of the Ukrainian economy, international experience of corporate governance.

Опис

Ключові слова

корпорація, корпоративна власність, корпоративні права, акціонерне товариство, цінні папери, дивіденди, корпоративна культура

Бібліографічний опис