Проблема тексту та актуальні питання його дослідження в сучасному мовознавстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто проблему тексту у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці. Проаналізовано наукові погляди на визначення тексту та його категорій. Подано характеристику таких особливостей художнього тексту, як монологічне та діалогічне мовлення, схарактеризовано усну та письмову форму існування тексту. Досліджено особливості й актуальність синтаксису художнього тексту в сучасному мовознавстві. У роботі висвітлено поняття стилістичного та експресивного синтаксису, а також аспекти, які він охоплює. Проанализировано научные взгляды на определение понятий текста и его категорий. Дано характеристику таких особенностей художественного текста, как монологическая и диалогическая речь, охарактеризировано устную и письменную формы существования текста. Исследовано особенности и актуальность синтаксиса художественного текста в современном языкознании. В работе освещено понятия стилистического и экспрессивного синтаксиса, а также аспекты которые он охватывает. Scientific views on defining of the notions of the text and its categories are analyzed. The characteristics of such features of artistic texts as monologue and dialogue is given, oral and written forms of the text are characterized. Peculiarities of artistic text syntax and its relevance are investigated. The notions of stylistic and expressive syntax and its aspects are revealed.

Опис

Алєксєєва Олена Олександрівна, аспірант кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

sentence, text, text categories, monologue, dialogue, syntax, stylistic syntax, expressive syntax, речення, текст, категорії тексту, монолог, діалог, синтаксис, стилістичний синтаксис, експресивний синтаксис

Бібліографічний опис

Алєксєєва О.О. Проблема тексту та актуальні питання його дослідження в сучасному мовознавстві / О.О. Алєксєєва // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 69–73.