Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : міжнародна науково-практична конференція (25 ; 2023 ; Харків) : тези.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

До електронного збірника включено тези доповідей, присвячені теоретичним питанням мовознавства і практичним проблемам викладання мов у вищій школі. Матеріали доповідей відображають проблеми теорії та практики методики викладання мов у закладах вищої освіти України й досвід науковців, викладачів англійської та української мов як іноземних. Розглядаються психолого-педагогічні та лінгводидактичні особливості навчання іноземних студентів, місце міжкультурної комунікації, міжпредметна координація, формування професійної компетентності студентів. Висвітлено теми, пов’язані з мультимедійними технологіями в сучасній освіті: створення курсів дистанційного навчання, електронних підручників, словників, навчальних презентацій, тестів; впровадження до навчання ресурсів Інтернет, новітніх технічних засобів.
The electronic collection comprises abstracts of reports addressed to theoretical issues of linguistics and practical problems of language teaching in higher education institutions. The materials of the reports reflect the experience of scientists, teachers of English and Ukrainian languages as foreign, focused mainly on the actual problems of the theory and practice of language teaching methods. Psychological-pedagogical and linguistic didactic features of studying foreign students, the place of intercultural communication, interdisciplinary coordination, formation of professional competence of students are considered. Topics related to multimedia technologies in modern education are analyzed: creation of distance learning courses, electronic textbooks, dictionaries, educational presentations, tests; the role of Internet resources and the latest technical means in the educational process.

Опис

Електронне наукове видання комбінованого використання. Можна використовувати в локальному та мережному режимах. Відповідальність за достовірність викладених фактів, аутентичність цитат, правопис, стиль, а також правильність списку використаних джерел несуть автори тез, які включені до електронної збірки.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects, мовознавство, методика викладання мов, заклади вищої освіти, психолого-педагогічні основи методики викладання мов, лінгвістичні основи методики викладання мов, міжпредметна координація, професійно орієнтоване навчання мови, навчальні посібники, підручники, освітні мігранти, теорія і практика створення підручників і навчальних посібників, нові технології у викладанні мов, лінгвокультурологічний аспект у викладанні іноземних мов, проблеми тестування у викладанні мов, дистанційна мовна підготовка, дистанційна профільна підготовка, language teaching methodology, institutions of higher education, psychological and pedagogical foundations of language teaching methodology, linguistic foundations of language teaching methodology, interdisciplinary coordination, professionally oriented language learning, teaching aids, textbooks, educational migrants, theory and practice of creating textbooks and teaching aids, new technologies in language teaching, linguistic and cultural aspect in teaching foreign languages, testing problems in language teaching, distance language training, distance professional training

Бібліографічний опис

Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : міжнародна науково-практична конференція (25 ; 2023 ; Харків) = Language Teaching at Higher Education Institutions at the Modern Stage. Interdisciplinary Connections : іnternational Scientific and Practical Conference (25 ; 2023 ; Kharkiv) : тези. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023. – 180 с. (PDF)