Символіка кольорів та їх відтінків у поетичній мові В. Стуса

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто особливості функціонування значущих для творчого світосприйняття поета кольорів, зосереджено увагу на особливостях трансформацій слів на позначення кольору, символізації значення «чистих» кольорів та їх відтінків. Активне поєднання ахроматичних та спектральних кольорів у складних метафоричних образах є однією з показових рис ідіостилю поета, який, вдаючись до непрямих кольоропозначень, передає зорові, тактильні й акустичні відчуття. В статье рассматриваются особенности функционирования значимых для творческого мировосприятия поэта цветов, основное внимание уделено особенностям трансформаций слов, передающих цвет, символизации значений «чистых» цветов и их оттенков. Активное соединение ахроматических и спектральных цветов в сложных метафорических образах является одной из показательных особенностей идиостиля поэта, который посредством непрямых цветообозначений передает зрительные, тактильные и акустические ощущения. In the article the features of functioning of the basic colours for understanding V. Stus`s poetic worldwiew are studied. The main point of the article are the features of symbolization of the meaning of pure colors and their tints. The active combining of achromatic and spectral colours in complex metaphorical visions is the feature of poet’s idiostyle. Using non-direct colour descriptions, the author imparts visual, touching and acoustic impressions.

Опис

Симоненко Тетяна Олексіївна, аспірант кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

poetic speech, image, symbol, colour, poetic picture of the world, поетична мова, образ, символ, колір, поетична картина світу

Бібліографічний опис

Симоненко Т.О. Символіка кольорів та їх відтінків у поетичній мові В. Стуса / Т.О. Симоненко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 55–58.