Екологічне значення внутрішньопопуляційного різноманіття онтогенетичних стратегій на прикладі гібридогенного комплексу зелених жаб (Pelophylax esculentus complex)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. За допомогою скелетохронології визначено вік і динаміку зростання 612 особин зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) з Харківської області; для 59 самок з їх числа встановлена плодючість. P. esculentus близькі за тривалістю життя і темпами зростання до P. ridibundus. І диплоїдні, і триплоїдні P. esculentus мають значно більші розміри, ніж P. ridibundus того ж віку. P. lessonae характеризується більш повільним зростанням і меншою тривалістю життя. Вік-розмірне різноманіття зелених жаб описано за допомогою двох ліній регресії: для відносно більших і для відносно менших (в одному і тому ж віці) особин. Представники цих двох розмірних груп значно відрізняються за багатьма ознаками: швидкістю росту у віці 3 і 4 роки, тривал істю життя, плодючістю самок, часом початку участі в нересті. Ці особливості формують синдром, що характеризує особливості адаптивної стратегії двох порівнюваних груп жаб. Зареєстровані синдроми розглядаються як прояви внутрішньопопуляціонних онтогенетичних стратегій (ВОС) великорозмірності та малорозмірності. ВОС великорозмірності/малорозмірності характеризується високою/низькою швидкістю росту, пізнім/раннім початком участі у нересті самок і раннім/пізнім – самців, низькою/високою тривалістю життя, високою/низькою плодючістю самок і меншою/більшою кількістю сезонів розмноження, у яких бере участь особина. Відмінності ВОС форм зелених жаб, що конкурують одна з одною, можуть сприяти їх сталому співіснуванню в одній геміклональній популяційній системі. Висунуто гіпотезу, згідно з якою це явище забезпечує стійкість R-E-ГПС СіверськоДонецького центру різноманіття Pelophylax esculentus complex.

Опис

Автореферат дисертації О.Є. Усової та повний текст дисертації (з гарвардською системою посилань)

Ключові слова

Pelophylax esculentus complex, P. ridibundus, P. lessonae, геміклональні популяційні системи, тривалість життя, плодючість, стратегії

Бібліографічний опис

Усова О. Є. Екологічне значення внутрішньопопуляційного різноманіття онтогенетичних стратегій на прикладі гібридогенного комплексу зелених жаб (Pelophylax esculentus complex): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 — екологія. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. Усова Е. Е. Экологическое значение внутрипопуляционного разнообразия онтогенетических стратегий на примере гибридогенного комплекса зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) – На правах рукописи. Диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.16 – экология. – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2016. – 212 с.

Зібрання