Просторова семантика міста в інтерпретації В. Винниченка-драматурга

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті зроблено спробу на матеріалі п’єс В. Винниченка зінтерпретувати змістову специфіку представлення й художнього втілення семантики простору. Окреслені просторові домінанти: топоси міста – вулиці, його локуси – будинки, кімнати, охарактеризовано взаємозв’язок місця перебування й психічних станів дійових осіб. Окремий аспект – трансформація реального простору в невизначений, аж до абсолюту небуття. В статье предпринята попытка на материале пьес В. Винниченко проанализировать содержательную специфику представления и художественного воплощения семантики пространства. Очерчены про-странственные доминанты: топосы города – улицы, его локусы – дома, комнаты, охарактеризована взаимосвязь места пребывания и психических состояний действующих лиц. Отдельный аспект – трансформация реального про-странства в неопределенное, вплоть до абсолюта небытия. In the article was made the attempt of the interpretation substantial specificity of the representation and embodiment of the meanings of the space on the material Vynnichenko’s dramas. The space dominants were outlined: toposes of the city – streets, its locuses – houses, rooms. The interrelation of the place of the stay and mental conditions of characters was characterized. The separate aspect was the transformation of the real space in the uncertain to the absolute of the non-existence.

Опис

Дудка Алла Миколаївна, аспірант, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

простір, місто, топос, локус, трансформація, психічний стан

Бібліографічний опис

Дудка А.М. Просторова семантика міста в інтерпретації В. Винниченка-драматурга / А.М. Дудка // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 989. Сер.: Філологія. – Вип. 63. – С. 176 - 181