Комерційний брендинг у сучасній Україні: регіональний аспект (на матеріалі ринку солодощів Харківщини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Вивчені питання творення бренду та загальні параметри сучасного регіонального брендингу. Ефективність брендингових заходів з’ясована за допомогою анкетування споживачів. Особлива увага приділена лідеру – корпорації «Бісквіт–Шоколад». Головний акцент зроблений на тому, що покупець у своєму виборі товару оперує не лише реальними споживчими властивостями, але й тими уявленнями (образами), які сформував у нього бренд. Изучены вопросы создания бренда и общие параметры современного регионального брендинга. Эффективность брендинговых мероприятий выяснена посредством анкетирования потребителей. Особое внимание уделено лидеру – корпорации «Бисквит–Шоколад». Главный акцент сделан на том, что покупатель в своем выборе товара оперирует не только реальными потребительскими свойствами, но и теми представлениями (образами), которые сформировал у него бренд This article is devoted to studying the issue of brand development and gen-eral positions for modern regional branding. The materials for the study were sweet industry of Kharkiv region, branding effectiveness measures which participants is cognized by questioning consumers, particular attention is paid to the corporation «Biscuit–Chocolate» as a lieder. Attention is focused to the fact that the buyer in his choice of products operates not only the actual consumer features, but those representations (images), which he formed in the perception of the brand.

Опис

Хавкіна Любов Марківна – доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Храмова Галина Олександрівна – студентка відділення журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

торговельна марка, бренд, брендинг, образ, комунікація, trade mark, brand, branding, image, communication

Бібліографічний опис

Хавкіна Л.М. Комерційний брендинг у сучасній Україні: регіональний аспект (на матеріалі ринку солодощів Харківщини) / Любов Марківна Хавкіна, Галина Олександрівна Храмова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 968. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 3. – С. 116–120.