Художній онейрос в драмі Лесі Українки «Блакитна троянда»: психоаналітична інтерпретація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті зроблено спробу визначити й проаналізувати специфіку оприявнення онейричних візій у драмі Лесі Українки. Окремий аспект – символіка онейричної візіональності, витлумачувана за допомогою теорії архетипів, концепції дзеркальності. Також ішлося про роль сновид них елементів у сюжетно-композиційній організації твору, розкриття харáктерних особливостей головної героїні, розвиток її психі чної хвороби з визначенням передумов та причин страху, що створює відповідний емоційно-настроєвий фон дії. An attempt to define and analyse the specific of оneyrical visions in drama of Lesia Ukrainian is done in the article. A separate aspect is a symbolics of оneyrical visions, interpreted by means of theory of arhetyp, conception of smooth surface. Also speech went about their role in withcomposition organization of work, opening of Seaturusf main heroine’s character, development of her psychical illness with determination of pre-conditions and reasons of fear that creates the corresponding emotional and mood background of action.

Опис

Бардак Наталія Іванівна, студентка 4 курсу філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

психологічна драма, онейричні візії, страх, божевілля, істерія, семіотика дзеркала, psychological drama, оneyrical visions, fear, madness, hysteria, semiotics of mirror

Бібліографічний опис

Бардак Н.І. Художній онейрос в драмі Лесі Українки «Блакитна троянда»: психоаналітична інтерпретація / Н.І. Бардак // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 994. Сер.: Філологія. – Вип. 64. – С. 180–185