Харківське шевченкознавство 20–30-х років ХХ сторіччя: парадигми досліджень і лінії наукового пошуку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто особливості шевченкознавчого дискурсу, означеного студіями харківських дослідників 20–30-х років ХХ сторіччя. Наголошено на полярних підходах до вивчення художньої спадщини Т. Шевченка як культурно-історичної особистості, на формуванні об’єктивного академізму в його протистоянні вульгарно-соціологічному аналізу. Визначено лінії наукових пошуків у всьому їх дослідницькому розмаїтті. В статье рассмотрены особенности шевченковедческого дискурса, определенного студиями харьковских исследователей 20–30-х годов ХХ столетия. Сделан акцент на противоположных подходах к изучению художественного наследия Т. Шевченко как культурно-исторической личности, на формировании объективного академизма в его противостоянии вульгарно-социологическому анализу. Определены линии научных поисков во всем их исследовательском разнообразии. The paper deals with the peculiarities of Shevchenko-study discourse, defined by Kharkiv researcher’s studious of 1920–1930s. The polar approaches to the art heritage study of T. Shevchenko as cultural-historical peculiarity, the formation of objective academicism in its opposition to vulgar-sociological analysis are emphasized. The lines of scientific research in their variety are defined.

Опис

Калашник Володимир Семенович, д.філол.н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Філон Микола Іванович, к.філол.н., доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

шевченкознавство, художня творчість, поезія, культурно-історична особистість, науковий академізм, вульгарно-соціологічний аналіз, об’єктивність дослідження

Бібліографічний опис

Калашник В.С. Харківське шевченкознавство 20–30-х років ХХ сторіччя: парадигми досліджень і лінії наукового пошуку / Калашник В.С., Філон М.І. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 989. Сер.: Філологія. – Вип. 63. – С. 58 - 61.