Патологічна анатомія гепатобіліарної системи новонароджених та дітей віком до 1 року від ВІЛ-інфікованих матерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Представлена дисертаційна робота є актуальною за багатьма критеріями: загальносвітова зацікавленість вивчити всі аспекти ВІЛ-інфекції; істотний дефіцит даних щодо новонароджених та дітей від ВІЛ-інфікованих матерів; таргетність гепатобіліарної системи для ВІЛ; тривалість і якість життя дітей з ВІЛ-індукованою патологією гепатобіліарної системи; потреба в нових наукових даних для патоморфологів і клініцистів для підвищення якості лікувально-діагностичних заходів.
The submitted dissertation paper is relevant to many criteria: the global interest to study all aspects of HIV infection; a significant lack of data on newborns and children from HIV-infected mothers; the liver is a target organ for HIV; the duration and quality of life of the children with HIV-induced hepatobiliary pathology; the need for new scientific data for pathologists and clinicians to improve the quality of treatment and diagnostic procedures.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::MEDICINE, ВІЛ, печінка, паренхіма печінки, строма печінки, гепатоцити, клітини Купфера, зірчасті клітини печінки, дендритні клітини печінки, печінково-асоційовані лімфоцити, імуногістохімічне дослідження, морфометричне дослідження, HIV, liver, liver parenchyma, liver stroma, hepatocytes, Kupffer cells, hepatic stellate cells, dendritic cells of the liver, endothelial cells of the liver, hepatic-associated lymphocytes, immunohistochemistry, morphometry

Бібліографічний опис

Панов, Станіслав Ігорович. Патологічна анатомія гепатобіліарної системи новонароджених та дітей віком до 1 року від ВІЛ-інфікованих матерів : дис. ... д-ра філософії : 222 – «Медицина» (Галузь знань 22 – «Охорона здоров’я») / С.І. Панов. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 192 с.

Зібрання