Особенности обложения подымным налогом в Византии. Капникон

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Особенности обложения подымным налогом в Византии. Капникон

Анотація

Бардола К. Ю. Особливості подимного оподаткування у Візантії. Капнікон Стаття присвячена проблемам подимного оподатковування Візантії й особливостям стягнення такого податку як капникон. Цей податок чітко визначається на початку IX в. та згодом так часто згадується в джерелах, що, на думку багатьох дослідників, стає основним податком візантійського населення. У цій статті багато уваги приділено спробам визначити характер цього податку. Зроблено припущення, що капникон не був головним податком, хоча й міг стягуватися з вільних хліборобів. Швидше за все, капнікон застосовували в тому випадку, коли платник податків — хлібороб, не мав власної ділянки землі, яку можна було оподаткувати. Час запровадження цього податку точно не визначається, хоча очевидно, що капнікон початку IX ст. відрізнявся від візантійської поголовної податі VII—VIII вв. Часте вживання капникона після IX в. пов'язане з поширенням умовного землекористування й застосуванням практики податкового імунітету. К. Bardola. Specifics of Hearth Taxation in Byzantium. Kapnikon The article is devoted to the problem of the hearth levying in Byzantium and features of collection of such tax as kapnikon. This tax distinctly is determined at the beginning IX c. and afterwards so often was mentioned in sources, and consequently, in opinion of many researchers was formed in a kind of basic tax of the Byzantine population. In this article much attention is spared to the attempts to define character of this tax. Done supposition, that kapnikon was not a basic tax, though could levy from free farmers. Pprobably, he was used in that case, when a taxpayer-farmer had not plot of land in property, which it was referable to land taxation. Time of introduction of this tax exactly is not determined, although obviously kapnikon at the beginning of IX century differed from the head taxes of VII—VIII c. The frequent using of kapnikon after IX c. was related to distribution of conditional land-tenure and application of practice of tax immunity.

Опис

Ключові слова

Історія Візантії, оподаткування, податки, подушний податок, подимне оподаткування, капнікон, History of Byzantium, taxation, capitation, hearth taxes, kapnikon

Бібліографічний опис

Бардола К. Ю. Особенности обложения подымным налогом в Византии. Капникон // Древности 2010. Харьковский историко-археологический ежегодник. — Вып. 9. — Харьков: ООО «НТМТ», 2010. — C. 58-68.