Значення прогностичних маркерів пухлинної прогресії P53, P21WAF1/CIP1, P63 ТА KI-67 в пухлинах щитовидної залози

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Досліджено 196 зразків тканини видаленої щитовидної залози. В зрізах вивчали експресію р53, p21WAF1/CIP1, р63 та маркера проліферації Кі-67. В пухлинній тканині диференційованих форм раку щитовидної залози спостерігалось найбільше підвищення рівню експресії р53, р63, Кі-67 та p21WAF1/CIP1 в порівнянні з параканкрозною, доброякісно зміненою та нормальною тиреоїдною тканиною. В товщі доброякісних пухлин та в параканкрозній тканині зміни в експресії p21WAF1/CIP1, р63 та Кі-67 в порівнянні з незміненою тиреоїдною тканиною мали спільні тенденції. Ці зміни мали ту ж направленість, як і при раці щитовидної залози, де вони були найбільш виражені. Визначення експресії p21WAF1/CIP1 та р63 в товщі доброякісно зміненої тиреоїдної паренхіми може бути маркером її злоякісної трансформації, а хворі складатимуть групу ризику щодо виникнення раку. Кі-67 є об’єктивним показником проліферативної активності тиреоцитів, який можливо використовувати як уточнюючу біологічну характеристику пухлини. Исследовано 196 образцов ткани удаленной щитовидной железы. В срезах изучали экспрессию р53, p21WAF1/CIP1, р63 и маркера пролиферации Кі-67. В опухолевой ткани дифференцированных форм рака щитовидной железы отмечалось наибольшее повышение уровня экспрессии р53, р63, Кі-67 и p21WAF1/CIP1 в сравнении с параканкрозной, доброкачественно измененной и нормальной тиреоидной тканью. В толще доброкачественных опухолей и в параканкрозной ткани изменения в экспрессии p21WAF1/CIP1, р63 и Кі-67 в сравнении с неизмененной тиреоидной тканью имели общие тенденции. Эти изменения имели ту же направленность, как и при раке щитовидной железы, где они были наиболее выражены. Определение экспрессии p21WAF1/CIP1 и р63 в толще доброкачественно измененной тиреоидной паренхимы может быть маркером ее злокачественной трансформации, а больные будут составлять группу риска относительно возникновения рака. Кі-67 является объективным показателем пролиферативной активности тиреоцитов, который возможно использовать как уточняющую биологическую характеристику опухоли. 196 samples of removed thyroid gland tissue were studied. The expression of p53, p21WAF1/CIP1, p63, and proliferation marker Ki-67 were studied in the sections. The greatest increase in expression level of p53, p63, Ki-67 and p21WAF1/CIP1 in comparison with paraneoplastic, benign and normal thyroid tissue in tumor tissue of differentiated thyroid cancer was observed. Changes in the expression of p21WAF1/CIP1, p63 and Ki-67 compared with unchanged thyroid tissue in the benign tumors and in paraneoplastic tissue had general tendencies. These changes had the same orientation, as well as in cancer of the thyroid gland, where they were most pronounced. Determination of p21WAF1/CIP1 and p63 expression in benign thyroid parenchyma may be a marker of it malignant transformation, and patients will be at risk for cancer. Ki-67 is an objective indicator of proliferative activity of thyrocytes, which may be used as clarifying the biological characteristics of tumors.

Опис

Ключові слова

рак щитовидної залози, маркер p53, маркер p21WAF1/CIP1, маркер p63, маркер Кi-67

Бібліографічний опис

Мужичук О.В. Значення прогностичних маркерів пухлинної прогресії P53, P21WAF1/CIP1, P63 ТА KI-67 в пухлинах щитовидної залози / О.В. Мужичук, Н.І. Афанасьєва, В.В. Мужичук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 879. Сер.: Медицина. – Вип. 18. – С. 4 – 9