Цитогенетичні механізми відтворення диплоїдних гібридних самців зелених жаб (Pelophylax esculentus complex)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертаційна робота присвячена встановленню особливостей гаметогенезу гібридних самців Pelophylax esculentus complex з характерних геміклональних популяційних систем Сіверсько-Донецького центру різноманіття зелених жаб. У ході роботи визначалися особливості каріотипів та видовий склад геномів в мітотичних та мейотичних клітинах сім’яників дорослих диплоїдних самців Pelophylax esculentus із досліджених геміклональних популяційних систем (ГПС) Сіверсько-Донецького центру різноманіття зелених жаб: Нижнього Добрицького ставу, Корякова ставу, Іськова ставу (околиці с. Гайдари), заплави р. Мож (с. Тимченки). На підставі отриманих даних встановлювались шляхи гаметогенезу у досліджених гібридних самців та був оцінений їх внесок у підтримання складу геміклональних популяційних систем.
The dissertation work focuses on establishing the features of gametogenesis in hybrid males of Pelophylax esculentus complex from hemiclonal population systems of the Siverskyi-Donets Center of Water Frog Diversity. In the course of the work, the characteristics of karyotypes and the species composition of genomes were determined in mitotic and meiotic testis cells of adult diploid males of Pelophylax esculentus from the investigated hemiclonal population systems (HPS) of the Siverskyi-Donets Center of Water Frog Diversity: Lower Dobrytskyi pond, Koriakiv pond, Iskiv pond (vicinity of Haidary village), floodplains of the Mozh River (vicinity of Tymchenky village). Based on the obtained data, gametogenic pathways were established in the studied hybrid males, and their contribution to maintaining the composition of hemiclonal population systems was assessed.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Biology, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry, зелені жаби, Pelophylax, мейоз, гаметогенез, сперматогенез, FISH, геміклональна популяційна система, диплоїд, триплоїд, хромосома, бівалент, ендоредуплікація, елімінація, поліплоїди, water frogs, Pelophylax, Pelophylax esculentus, meiosis, gametogenesis, spermatogenesis, hemiclonal population system, diploid, triploid, chromosome, bivalent, endoreduplication, elimination, polyploid

Бібліографічний опис

Пустовалова, Елеонора Сергіївна. Цитогенетичні механізми відтворення диплоїдних гібридних самців зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) : дс. ... д-ра філософії : 091 – Біологія (09 – Біологія) / Е.С. Пустовалова. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023 – 254 с.

Зібрання