Розвідки на городищі скіфського часу біля с. Якушинці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Подано результати досліджень городища біля с. Якушинці у 2012–2013 рр. Знято план пам’ятки за допомогою прибору GpS. Шурфування виявило артефакти двох культур — білогрудівської та скіфської. Фортифікаційні насипи відносяться, безсумнівно, до другого горизонту. Білогрудівський матеріал датується ХІІ—ХІ ст. до н. е., скіфський — VII—VI ст. до н. е. Остання обставина розширює наші знання про пам’ятку, оскільки раніше вважалося, що вона датується тільки пізньоскіфським часом. Аналіз географічного положення городища вказує на те, що воно було центром найбільш північного вузла пам’яток скіфського часу Східного Поділля. В статье приведены результаты новых исследований городища скифского времени у с. Якушинцы. Снят план оборонных сооружений с помощью прибора GpS. Проведенная шурфовка выявила артефакты двух культур — белогрудовской и скифской. Фортификационные насыпи относятся, безусловно, ко второму горизонту. Белогрудовский материал датируется ХІІ—ХІ вв. до н. э., скифский — VII—VI вв. до н. э. Последнее обстоятельство расширяет наши знания о памятнике, поскольку ранее считалось, что он датируется только позднескифским временем. Анализ географического положения городища указывает на то, что оно было центром наиболее северного узла памятников скифского времени на Восточном Подолье. The results of new research of the hillfort of the Scythian time near Yakushyntsi village are presented. The plan of the fortifications was made with using the GpS device. The explorations revealed artifacts of two cultures — Belogrudіvka and Scythian. The fortifications are definitely belonging to the second horizon. Materials of Belogrudіvka culture are dating XI—XII cent. B. C., Scythian — VII—VI cent. B. C. The last circumstance is expanding our knowledge of the monument. previously was thought that it is belong only to the late Scythian time. The analysis of the geographical position of the hill fort indicates that it was the center of most northern site of monuments of the Scythian period in the Eastern Podiliya.

Опис

Ключові слова

Поділля, городище, скіфська культура, білогрудівська культура, Подолье, городище, скифская культура, белогрудовская культура, Podillya, hillfort, Scythian culture, Bilohrudivka culture

Бібліографічний опис

Шелехань О. В., Ліфантій О. В. Розвідки на городищі скіфського часу біля с. Якушинці // Древности 2014-2015. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 13. – Харьков: ООО «НТМТ», 2015. – С. 344-349.