Проблеми лексичної інтерференції під час навчання російської мови як іноземної арабомовних студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

Однією із центральних проблем, що виникають у процесі навчання іноземної мови та взаємодії мовних систем, є проблема інтерференції. Виявлення різноманітних зон і типів інтерференції на базі порівняльно-типологічних досліджень на прикладі російської і арабської мов може бути використано при створенні навчальних посібників, що буде сприяти підвищенню ефективності навчання російської мови як іноземної.

Опис

One of the basic problems raising in the process of teaching a foreign language and language systems interaction is the problem of interference. The revelation of different interference zones and types on the typical and comparative researches base using Russian and Arabic as an example can be used in writing any educational textbooks. The above-mentioned process will provide the increase of effectiveness in teaching Russian as a foreign language.

Ключові слова

comparative typology, bilingualism, inter-linguistic interference, сравнительная типология, билингвизм, межъязыковая интерференция, порівняльна типологія, білінгвізм, міжмовна інтерференція

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2010, № 16