Моделі і методи побудови децентралізованих електронних довірчих послуг на основі технології blockchain та постквантової криптографії

Анотація

Isirova K. V. Models and Methods of Development of Decentralized Electronic Trust Services Based on Blockchain Technology and Post-Quantum Cryptography – Qualification scholarly paper: a manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy degree in Information Technologies, Speciality 122 – Computer Science. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. In modern conditions of electronic technologies rapid development, as well as a sharp increase in users of relevant systems, building trust in the online environment is one of the key issues to ensure society's social and economic development. The main goal of Ukraine is not only to introduce a full range of electronic trust services but also to ensure their interoperability and cross-border with international systems. On the other hand, advances in quantum computing have led to a significant increase in calculation speed. These formes new challenges for modern information security systems.

Опис

В сучасних умовах стрімкого розвитку електронних технологій, а також різкого збільшення користувачів відповідних систем, побудова довіри в online-середовищі виступає одним із ключових питань для забезпечення соціального та економічного розвитку суспільства. Основною метою України є не тільки впровадження повного спектру електронних довірчих послуг, а також забезпечення їхньої інтероперабельності та транскордоності з міжнародними системами. З іншого боку, прогрес у сфері квантових обчислень обумовлює значне зростання швидкості, що формує нові виклики для сучасних систем безпеки інформації. Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної задачі: розробка моделей і методів забезпечення стійкості та резильєнтності систем електронних довірчих послуг у постквантовий період. Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методів забезпечення надійної і безпечної роботи систем електронних довірчих за рахунок використання технології blockchain та постквантової криптографії.

Ключові слова

постквантовий період, електронний підпис, децентралізована інфраструктура відкритих ключів, децентралізована система електронного голосування, технологія blockchain, post-quantum period, electronic signature, decentralized public key infrastructure, decentralized electronic voting system, blockchain technology

Бібліографічний опис

Ісірова, Катерина Володимирівна. Моделі і методи побудови децентралізованих електронних довірчих послуг на основі технології blockchain та постквантової криптографії : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 122 — Комп’ютерні науки (Галузь знань 12 — Інформаційні технології) / К.В. Ісірова. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. - 165 с.

Зібрання