Геосистемні засади моделювання та регулювання ерозійно-акумулятивних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Запропоновано основні універсальні принципи, математичні рівняння та геоінформаційна основа нової гео-системної методології моделювання ерозійно-акумулятивних процесів, що дозволяє враховувати не тільки зовнішні фактори, але й внутрішні зв'язки; наведено результат просторового моделювання змиву. In the article are offered the basic universal principles, mathematical equations and geoinformation basis of a new geosystem methodology of a modeling of the erosive accumulative processes, that makes it possible take into account not only the external factors, but also the internal connections; is showed the result of the spatial modeling of an ablation. Предложены основные универсальные принципы, математические уравнения и геоинформационная основа новой геосистемной методологии моделирования эрозионно-аккумулятивных процессов, которая позволяет учитывать не только внешние факторы, но и внутренние связи; показан результат пространственного моделирования смыва.

Опис

Ключові слова

ерозійні процеси, методологія моделювання, геоінформаційне забезпечення

Бібліографічний опис

Куценко М.В. Геосистемні засади моделювання та регулювання ерозійно-акумулятивних процесів / М.В. Куценко // Людина та довкiлля. Проблеми неоекологiї : журнал наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. - Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 2 (15). – С. 20 – 25