Екскурсознавство: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальностями «Економічна та соціальна географія» і «Географія рекреації і туризму»

Ескіз недоступний

Дата

2016-06-16

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні рекомендації розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Екскурсознавство» як однієї з важливих для підго-товки фахівців в галузі географії рекреації, туризму, екскурсійної діяльності, розрахований на магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Географія рекреації і туризму» та спеціалізацією «Рекреаційна та екскурсійна діяльність» спеціальності «Економічна та соціальна географія». Мета: надання методичної допомоги студентам при підготовці до лек-ційних та семінарських занять при вивченні даної навчальної дисципліни. Методичні рекомендації розраховані на магістрантів денного та заоч-ного відділень географічних факультетів, які навчаються за спеціальностями «Економічна та соціальна географія» й «Географія рекреації і туризму». Він містить загальні відомості про навчальну дисципліну, тематичний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до формування компетентностей студентів, тезовий зміст лекційної складової навчальної дисципліни, список рекомендованої літератури, перелік тем практичних занять та самостійної роботи, питання до модульного контролю, короткий глосарій основних понять.

Опис

Ключові слова

Екскурсознавство

Бібліографічний опис